Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:423 Utkom från trycket den 11 juni 2014Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd;utfärdad den 28 maj 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:80, bet. 2013/14:UbU18, rskr. 2013/14:265. föreskrivs att 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2005:1193. Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.Från lagens tillämpning undantas dockarbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj,arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning, ocharbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.På regeringens vägnarELISABETH SVANTESSONMonica Rodrigo(Arbetsmarknadsdepartementet)