Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:423

Utkom från trycket den 11 juni 2014
Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd;
utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:80, bet. 2013/14:UbU18, rskr. 2013/14:265.

2) Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst.

2)

Senaste lydelse 2005:1193.

Från lagens tillämpning undantas dock

  1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,

  2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj,

  3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,

  4. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning, och

  5. arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:423

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON
Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)