Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:424

Utkom från trycket den 11 juni 2014
Lag om ändring i semesterlagen (1977:480);
utfärdad den 28 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 och 28 §§ semesterlagen (1977:480) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:80, bet. 2013/14:UbU18, rskr. 2013/14:265.

5 §

2) När det gäller en anställning som avses pågå i högst tre månader och som inte varar längre tid, får det avtalas att semesterledighet inte ska läggas ut. I sådant fall har arbetstagaren rätt till semesterersättning.

2)

Senaste lydelse 2009:1439.

Arbetstagare i gymnasial lärlingsanställning har rätt till semesterledighet enbart om detta har avtalats särskilt. En arbetstagare i sådan anställning har rätt till semesterersättning för den semesterlön som tjänats in men inte tagits ut. Sådan ersättning ska, om inte annat avtalats eller följer av 28 § första och andra styckena eller 30 §, betalas ut senast en månad efter vårterminens slut.

28 §

3) Om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in, ska arbetstagaren i stället få semesterersättning. Detta gäller inte om annat följer av 30 b eller 31 §.

3)

Senaste lydelse 2009:1439.

Motsvarande ska gälla om arbetstagarens anställningsvillkor ändras så att semesterledighet med semesterlön ska förläggas redan under intjänandeåret. I sådant fall ska bestämmelserna om semesterersättning tillämpas som om anställningen hade upphört vid den tidpunkt från vilken de nya anställningsvillkoren ska gälla.

Särskilda bestämmelser om semesterersättning finns i 5 § för

  1. arbetstagare som anställs för arbete som avses pågå i högst tre månader, och

  2. arbetstagare i gymnasial lärlingsanställning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:424

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON
Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)