Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:659

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160);
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 5 § arbetsmiljölagen (1977:1160)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2)

Lagen omtryckt 1991:677.

3) För tillsyn enligt denna lag ska tillsynsmyndigheten ges tillträde till arbetsställe och får där göra undersökningar och ta prov. För uttaget prov betalas inte ersättning.

3)

Senaste lydelse 2000:764.

Polismyndigheten ska lämna den handräckning som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna utöva tillsyn enligt denna lag.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Arbetsmiljöverket, får föreskriva skyldighet att ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prov som skäligen har krävts.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:659

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON
Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)