Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:717

Utkom från trycket den 27 juni 2014
Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282);
utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 26 och 54 §§ sjömanslagen (1973:282) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2) Om det efter en undersökning som avses i 24 § finns anledning att anta att brott, som hör under allmänt åtal, har förövats ombord eller det finns misstanke om ett sådant brott, ska fartygsnämnden skyndsamt anmäla vad som framkommit till Åklagarmyndigheten eller Polismyndigheten. Är fartygets närmaste bestämmelsehamn inte svensk, ska i stället närmaste svenska utlandsmyndighet underrättas om den gjorda utredningen. Nämnden kan avstå från anmälan och underrättelse, om nämnden finner att brottet ska bedömas som ringa.

2)

Senaste lydelse 1982:342.

Befälhavaren ansvarar för att anmälan eller underrättelse görs. Befälhavaren är även skyldig att översända den utredning som gjorts inom fartygsnämnden till behörig myndighet.

Begår en sjöman ett brott, för vilket kan följa fängelse i minst ett år, och upptäcks brottet när fartyget inte befinner sig i svensk hamn, ska befälhavaren se till att sjömannen inte lämnar fartyget. Om befälhavaren finner det nödvändigt, får han hålla sjömannen i förvar ombord tills han eller hon kan överlämnas till svensk utlandsmyndighet eller till Polismyndigheten. Befälhavaren är ansvarig för att sjömannen inte behandlas strängare än nödvändigt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:717

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)