Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:919

Utkom från trycket den 8 juli 2014
Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282);
utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 14 § sjömanslagen (1973:282) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380.

2) En tvist om en sjömans anställningsförhållande får inte dras inför en utländsk myndighet.

2)

Senaste lydelse 2007:441.

Första stycket gäller inte om något annat följer av de unionsrättsakter och internationella instrument som anges i 1 § 1–4 lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:919

Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD
Per Håvik
(Näringsdepartementet)