Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:961

Utkom från trycket den 8 juli 2014
utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:198, bet. 2013/14:AU8, rskr. 2013/14:367.

5 §

I denna lag avses med

 1. bemanningsföretag: en fysisk eller juridisk person som har arbetstagare anställda i syfte att hyra ut dessa till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning,

 2. kundföretag: en fysisk eller juridisk person för vilken och under vars kontroll och ledning arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag arbetar, och

 3. grundläggande arbets- och anställningsvillkor: villkor som fastställts i kollektivavtal eller andra bindande generella bestämmelser som gäller hos kundföretaget och som avser

  a) arbetstidens längd, övertid, raster, vilotid, nattarbete, semester eller helgdagar,

  b) lön,

  c) skydd för barn och ungdomar, gravida, nyblivna mödrar och ammande kvinnor, eller

  d) skydd mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:961

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON
Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)