Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:384 Utkom från trycket den 22 juni 2015Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning;utfärdad den 11 juni 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:78, bet. 2014/15:FiU31, rskr. 2014/15:223. föreskrivs att 33 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska ha följande lydelse.33 §33 § Senaste lydelse 1997:178. Är chefen för Arbetsgivarverket anställd för bestämd tid, får han eller hon skiljas från sin anställning före utgången av denna tid, om det är nödvändigt av hänsyn till verkets bästa.Är chefen för någon annan förvaltningsmyndighet som lyder omedelbart under regeringen anställd för bestämd tid, får han eller hon förflyttas till en annan statlig anställning som tillsätts på samma sätt, om det är påkallat av organisatoriska skäl eller annars är nödvändigt av hänsyn till myndighetens bästa.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.2. Äldre föreskrifter ska fortfarande gälla för anställning som beslutats före lagens ikraftträdande.På regeringens vägnarARDALAN SHEKARABIRikard Jermsten(Finansdepartementet)