Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:759

Utkom från trycket den 4 december 2015
Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd;
utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 § lagen (1982:80) om anställningsskydd ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41.

2) För både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid av en månad.

2)

Senaste lydelse 2008:564.

Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid av

  • två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,

  • tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,

  • fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,

  • fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år, och

  • sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

    Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § föräldraledighetslagen (1995:584) sägs upp på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa

  • när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet, eller

  • när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:759

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande när uppsägning sker under tid då kommunalt vårdnadsbidrag lämnas enligt den upphävda lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)