Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:412

Utkom från trycket den 24 maj 2016
Förordning om ändring i förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner;
utfärdad den 12 maj 2016.

Regeringen föreskriver att 1 och 22 §§ förordningen (1997:909) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner ska ha följande lydelse.

1) Denna förordning gäller vid handläggning av ärenden om pensionsförmåner m.m. enligt

1)

Senaste lydelse 2016:23.

 1. pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet 2016 (PA 16), dock inte ärenden om premiebestämd ålderspension,

 2. pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03), dock inte ärenden som rör förmåner enligt tredje kapitlet PA 03,

 3. pensionsplanen för arbetstagare hos staten m.fl. (PA-91), dock inte ärenden om kompletterande ålderspension (KÅPAN),

 4. allmänna pensionsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän (PASPR),

 5. pensionsavtalet (1992-07-24) för svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter,

 6. lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna vad avser statliga tjänstepensionsförmåner,

 7. förordningen (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer,

 8. förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning,

 9. förordningen (AgVFS 2003:1 B1) om inkomstgaranti och tjänstepension för statsråd,

 10. förordningen (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter,

 11. bestämmelser för personal i försvarsmaktens reserver eller i väg- och vattenbyggnadskåren, samt

 12. motsvarande äldre avtal eller författningar.

2) Statens tjänstepensionsverk prövar frågor om arbetstagares rätt till pensionsförmån m.m., om inte annat följer av 23 §.

2)

Senaste lydelse 2010:555.

Om Statens tjänstepensionsverk, vid prövning enligt förordningen (2016:411) om tjänstepension, inkomstgaranti och avgångsvederlag till myndighetschefer eller motsvarande äldre författning, finner att en ansökan om inkomstgaranti, chefspension, förordnandepension eller avgångsvederlag inte kan bifallas, ska verket med eget yttrande lämna över ansökningen till regeringen för prövning. Detta gäller endast när anställningen inte förnyas av någon annan anledning än att arbetstagaren begär det.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:412

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)