Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:543 Utkom från trycket den 3 juni 2016Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282);utfärdad den 26 maj 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234. föreskrivs att 69 § sjömanslagen (1973:282) ska ha följande lydelse.69 §69 §För förberedelse eller stämpling till brott som avses i 68 § eller underlåtenhet att avslöja eller förhindra sådant brott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken. Detsamma gäller för försök eller förberedelse till brott som avses i 67 §, om inte brottet skulle ha varit att anse som ringa om det hade fullbordats.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.På regeringens vägnarANNA JOHANSSONJonas Ragell(Näringsdepartementet)