Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:962

Utkom från trycket den 15 november 2016
Lag om ändring i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän;
utfärdad den 3 november 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 2 § lagen (1998:958) om vilotid för sjömän ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:189, bet. 2016/17:TU3, rskr. 2016/17:28.

2)

Jfr rådets direktiv 2014/112/EU av den 19 december 2014 om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning i vissa avseenden vid transporter på inre vattenvägar, som ingåtts av European Barge Union (EBU), European Skippers Organisation (ESO) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF), i den ursprungliga lydelsen.

2 §

    3) Lagen gäller inte för

    3)

    Senaste lydelse 2003:368.

  1. fiskefartyg, när de används som sådana, och fartyg som används i verksamhet som har direkt anknytning till fiske, i annat fall än som sägs i 15 och 16 §§,

  2. räddningsfartyg när de används som sådana,

  3. fritidsfartyg, eller

  4. arbete som omfattas av lagen (2016:960) om arbetstid vid inlandssjöfart.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:962

Denna lag träder i kraft den 31 december 2016.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON
Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)