Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1270 Utkom från trycket den 28 december 2016Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning;utfärdad den 20 december 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4, rskr 2016/17:129. föreskrivs att 3 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2010:1492. Lagen gäller intestatsråden,riksdagens ombudsmän,riksrevisorerna,arbetstagare som är lokalanställda av svenska staten utomlands och som inte är svenska medborgare,arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.För justitiekanslern och justitieråden gäller bara 4 § om bedömningsgrunder vid anställning, 7–7 d §§ om bisysslor, 23–29 §§ om arbetskonflikter, 38 § om interimistiskt beslut och 42 § andra stycket om vissa undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.2. För arbetstagare som har anställts i utvecklingsanställning före ikraftträdandet gäller 3 § i den äldre lydelsen.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONRikard Jermsten(Finansdepartementet)