Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1272

Utkom från trycket den 28 december 2016
Lag om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program;
utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 § lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4, rskr 2016/17:129.

7 §

2) Den som tar del av ett arbetsmarknadspolitiskt program ska inte anses som arbetstagare om inte programmet gäller

2)

Senaste lydelse 2008:935.

 1. en anställning med anställningsstöd,

 2. en anställning med lönebidrag,

 3. skyddat arbete,

 4. reguljärt arbete inom ramen för jobb- och utvecklingsgarantin,

 5. reguljärt arbete inom ramen för jobbgarantin för ungdomar, eller

 6. en anställning med särskilt stöd för introduktion och uppföljning (SIUS).

När ett program bedrivs på en arbetsplats ska den som tar del av programmet dock likställas med en arbetstagare vid tillämpning av följande regler i arbetsmiljölagen (1977:1160):

 • 2 kap. 1–9 §§ om arbetsmiljöns beskaffenhet,

 • 3 kap. 1–4 och 6–13 §§ om allmänna skyldigheter,

 • 4 kap. 1–4 och 8–10 §§ om bemyndiganden,

 • 5 kap. 1 och 3 §§ om minderåriga,

 • 7 kap. om tillsyn,

 • 8 kap. om påföljder, och

 • 9 kap. om överklagande.

Det som i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare ska gälla den som har upplåtit en arbetsplats för programverksamhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1272

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

2. För anställningar med stödet trygghetsanställning som har beslutats före ikraftträdandet gäller 7 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)