Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:119

Utkom från trycket den 7 mars 2017
Förordning om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete;
utfärdad den 23 februari 2017.

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära stöd för återgång i arbete ska ha följande lydelse.

Försäkringskassan får återkalla ett godkännande enligt 8 § om anordnaren

  1. inte längre uppfyller kraven enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen,

  2. i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen, eller

  3. i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter enligt förordningen (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service, enligt föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen eller enligt motsvarande äldre bestämmelser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:119

Denna förordning träder i kraft den 3 april 2017.

På regeringens vägnar

ÅSA REGNÉR
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)