Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:128

Utkom från trycket den 20 mars 2018
Förordning om ändring i arbetsmiljöförordningen (1977:1166);
utfärdad den 8 mars 2018.

Regeringen föreskriver att 1 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166)1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 1992:1136.

2) Utöver de bestämmelser som anges i 1 kap. 2 c § arbetsmiljölagen (1977:1160) ska 2 kap. 4–6 §§, 7 § första stycket första meningen och 3 kap. 7 d–7 g §§ samma lag gälla utländska fartyg inom Sveriges sjöterritorium.

2)

Senaste lydelse 2008:1282.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:128

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)