Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:416

Publicerad den 8 maj 2018
Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister2) ska införas två nya paragrafer, 3 kap. 9 a och 9 b §§, av följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256.

2)

Lagen omtryckt 1977:530.

När Arbetsdomstolen sammanträder med fler än en lagfaren domare är en ordförande eller en vice ordförande behörig att föra ordet.

Den av de behöriga domarna som har högst befattning ska föra ordet. Bland behöriga domare med samma befattning ska den som har längst tjänstgöringstid föra ordet.

En fördelning av mål mellan enskilda domare ska vara baserad på objektiva kriterier som domstolen fastställt i förväg. Fördelningen får inte vara ägnad att påverka målens utgång.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:416

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)