Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:900

Publicerad den 15 juni 2018
Förordning om ändring i förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete1) ska ha följande lydelse.

1)

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2018:95.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om godkännande av anordnare, återkallelse av sådant godkännande och om utbetalning av bidrag får dock inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:900

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)