Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:951

Publicerad den 15 juni 2018
Förordning om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 14 § personalföreträdarförordningen (1987:1101)1) ska ha följande lydelse.

1)

Förordningen omtryckt 2007:744.

14 §

I 16 § första stycket 4 förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om att den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet är jävig om det finns någon särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.

    Om styrelsen eller personalansvarsnämnden handlägger ett ärende där en arbetstagarorganisation har ett intresse att bevaka, ska en personalföreträdare inte anses jävig enligt den paragrafen enbart på grund av att

  • han eller hon är förtroendeman eller funktionär hos organisationen, eller

  • han eller hon har företrätt denna i förhandlingar enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:951

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)