Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1473 Publicerad den 10 juli 2018Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagareUtfärdad den 28 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:214, bet. 2017/18:AU14, rskr. 2017/18:428. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU av den 15 maj 2014 om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), i den ursprungliga lydelsen. att det i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.7 a §7 a §Vid utstationering tillämpas också lagen (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)