Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1474

Publicerad den 10 juli 2018
Lag om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
Utfärdad den 28 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:214, bet. 2017/18:AU14, rskr. 2017/18:428.

2) I denna lag avses med

2)

Senaste lydelse 2011:431.

 • fusion: en sammanslagning av två eller flera företag som innebär att ett företag övertar ett eller flera andra företags tillgångar och skulder och att det eller de sistnämnda företagen upplöses utan likvidation,

 • företag: ett sådant företag som avses i artikel 119.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1132 av den 14 juni 2017 om vissa aspekter av bolagsrätt, i den ursprungliga lydelsen,

 • gränsöverskridande fusion: en fusion mellan företag i olika stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

 • EES-stater: staterna i Europeiska unionen samt de övriga stater som omfattas av EES-avtalet,

 • övertagande företag: det företag som blir resultatet av en fusion,

 • deltagande företag: de företag som direkt deltar i en fusion,

 • dotterföretag: ett företag som ett annat företag utövar ett bestämmande inflytande över i enlighet med 1316 §§ lagen (2011:427) om europeiska företagsråd,

 • berörda dotterföretag eller berörda filialer: dotterföretag eller filialer till ett deltagande företag som föreslås bli dotterföretag eller filialer till ett övertagande företag, och

 • medverkan: det arbetstagarinflytande som utövas genom rätten att

 1. välja eller på annat sätt utse några av ledamöterna i ett företags styrelse, annat förvaltningsorgan eller tillsynsorgan, eller

 2. föreslå eller avvisa några eller alla ledamöter i ett företags styrelse, annat förvaltningsorgan eller tillsynsorgan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1474

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)