Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2018:1629

Publicerad den 7 november 2018
Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Utfärdad den 1 november 2018

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 § föräldraledighetslagen (1995:584) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:270, bet. 2018/19:SfU7, rskr. 2018/19:5.

2) Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. Om en ledighetsperiod löper över ett årsskifte, ska den anses höra till det kalenderår då ledigheten påbörjades.

2)

Senaste lydelse 2010:1263.

Trots denna begränsning får en ledighet delas upp när det gäller antingen ledighet med tillfällig föräldrapenning m.m. enligt 8 § eller ledighet med föräldrapenning enligt 12 kap. 5 a7 a §§ socialförsäkringsbalken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2018:1629

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)