Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:28

Publicerad den 26 februari 2019
Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Utfärdad den 21 februari 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska ha följande lydelse.

1)

Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:128.

2) Lagen gäller inte

2)

Senaste lydelse 2016:1270.

  1. statsråden,

  2. riksdagens ombudsmän,

  3. riksrevisorerna och tillförordnade riksrevisorer,

  4. arbetstagare som är lokalanställda av svenska staten utomlands och som inte är svenska medborgare,

  5. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.

För justitiekanslern och justitieråden gäller bara 4 § om bedömningsgrunder vid anställning, 7–7 d §§ om bisysslor, 23–29 §§ om arbetskonflikter, 38 § om interimistiskt beslut och 42 § andra stycket om vissa undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:28

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)