Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:529

Publicerad den 2 juli 2019
Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskydd
Utfärdad den 27 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 32 a–33 d §§ och rubrikerna närmast före 32 a och 33 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:91, bet. 2018/19:AU12, rskr. 2018/19:276.

Rätt att kvarstå i anställningen till 69 år2)

3) En arbetstagare har rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 69 år, om inte något annat följer av denna lag.

3)

Senaste lydelse 2019:528.

Särskilda bestämmelser för arbetstagare som har fyllt 69 år4)

5) Vid uppsägning av en arbetstagare som har fyllt 69 år ska följande bestämmelser inte tillämpas:

5)

Senaste lydelse 2019:528.

  1. 7 § om saklig grund för uppsägning,

  2. 8 § andra stycket om innehållet i ett uppsägningsbesked,

  3. 9 § om skyldighet för arbetsgivaren att uppge grunden för uppsägningen, och

  4. 34 § om ogiltigförklaring av uppsägning.

6) Vid uppsägning av en arbetstagare som har fyllt 69 år ska 30 § om underrättelse, varsel och rätt till överläggning tillämpas, om inte förhandling enligt 1114 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet har hållits i frågan.

6)

Senaste lydelse 2019:528.

7) En arbetstagare som har fyllt 69 år har inte rätt till längre uppsägningstid än en månad och har inte heller företrädesrätt enligt 22, 23, 25 eller 25 a §.

7)

Senaste lydelse 2019:528.

8) Vid avskedande av en arbetstagare som har fyllt 69 år tillämpas inte bestämmelsen i 35 § om ogiltigförklaring. I den situationen behöver ett besked enligt 19 § andra stycket inte innehålla information om vad arbetstagaren ska iaktta om arbetstagaren vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt.

8)

Senaste lydelse 2019:528.

9) För en arbetstagare som har fyllt 69 år övergår inte en allmän visstidsanställning eller ett vikariat till en tillsvidareanställning enligt 5 a §.

9)

Senaste lydelse 2019:528.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:529

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

2. Bestämmelsen i 33 d § i den nya lydelsen tillämpas bara på avtal om allmän visstidsanställning eller vikariat som ingås efter lagens ikraftträdande. För sådana avtal som har ingåtts dessförinnan gäller bestämmelsen i den äldre lydelsen.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anställningens upphörande med anledning av ett villkor om skyldighet att lämna anställningen vid en viss ålder, som finns i ett kollektivavtal som har ingåtts före lagens ikraftträdande. Detta gäller dock endast under förutsättning att avtalet har en begränsad löptid som inte överstiger fyra år och längst till dess att avtalet har löpt ut. I annat fall är villkoret ogiltigt i den utsträckning det upphäver eller inskränker en arbetstagares rätt att kvarstå i anställningen.

4. Ett villkor i ett individuellt avtal om skyldighet att lämna anställningen vid en viss ålder som har ingåtts före lagens ikraftträdande, är ogiltigt i den utsträckning det upphäver eller inskränker en arbetstagares rätt att kvarstå i anställningen. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för ett sådant villkor i ett individuellt avtal som har ingåtts före den 1 september 2001.

5. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för frågor som har att göra med en uppsägning eller ett avskedande när en arbetsgivare före lagens ikraftträdande har sagt upp eller avskedat en arbetstagare, eller har inlett ett förfarande för uppsägning eller avskedande genom en förhandlingsframställning, en underrättelse eller ett varsel.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)