Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:614 Publicerad den 18 oktober 2019Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)Utfärdad den 10 oktober 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:137, bet. 2019/20:TU3, rskr. 2019/20:3. föreskrivs att 2 kap. 8 § arbetsmiljölagen (1977:1160)Lagen omtryckt 1991:677. ska ha följande lydelse.2 kap.8 §8 § Senaste lydelse 2003:365. I den utsträckning som föranleds av arbetets art och arbetstagarnas behov ska det finnas utrymmen och anordningar för personlig hygien, förtäring och vila samt första hjälp vid olycksfall eller sjukdom.Fordon för personaltransport ska vara lämpade för ändamålet.Om utrymmen, anordningar, åtgärder för hjälp och vård vid olycksfall eller sjukdom samt kost och vatten ombord på fartyg finns det ytterligare bestämmelser i fartygssäkerhetslagen (2003:364).Denna lag träder i kraft den 15 november 2019.På regeringens vägnarEVA NORDMARKSusanne Södersten(Arbetsmarknadsdepartementet)