Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:614

Publicerad den 18 oktober 2019
Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Utfärdad den 10 oktober 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 8 § arbetsmiljölagen (1977:1160)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:137, bet. 2019/20:TU3, rskr. 2019/20:3.

2)

Lagen omtryckt 1991:677.

3) I den utsträckning som föranleds av arbetets art och arbetstagarnas behov ska det finnas utrymmen och anordningar för personlig hygien, förtäring och vila samt första hjälp vid olycksfall eller sjukdom.

3)

Senaste lydelse 2003:365.

Fordon för personaltransport ska vara lämpade för ändamålet.

Om utrymmen, anordningar, åtgärder för hjälp och vård vid olycksfall eller sjukdom samt kost och vatten ombord på fartyg finns det ytterligare bestämmelser i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:614

Denna lag träder i kraft den 15 november 2019.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK
Susanne Södersten
(Arbetsmarknadsdepartementet)