Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:887 Publicerad den 3 december 2019Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställningUtfärdad den 28 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. föreskrivs att 2 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska ha följande lydelse.2 §2 § Senaste lydelse 2001:1016. Följande föreskrifter i lagen gäller också arbetstagare hos kommuner, regioner och kommunalförbund, nämligen7–7 c §§ om bisysslor,23–29 §§ om arbetskonflikter,38 § om interimistiskt beslut,42 § första och andra styckena om vissa undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.Föreskrifterna i 30 § om periodiska hälsoundersökningar gäller också arbetstagare hos kommuner och regioner.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMagnus Bengtson(Finansdepartementet)