Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:107 Publicerad den 11 mars 2020Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställningUtfärdad den 5 mars 2020Enligt riksdagens beslutFramst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:162. föreskrivs att 3 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2019:28. Lagen gäller intestatsråden,riksdagens ombudsmän,riksrevisorn, riksrevisionsdirektören och tillförordnad riksrevisor,arbetstagare som är lokalanställda av svenska staten utomlands och som inte är svenska medborgare,arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.För justitiekanslern och justitieråden gäller bara 4 § om bedömningsgrunder vid anställning, 7–7 d §§ om bisysslor, 23–29 §§ om arbetskonflikter, 38 § om interimistiskt beslut och 42 § andra stycket om vissa undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.På regeringens vägnarLENA MICKOMagnus Bengtson(Finansdepartementet)