Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:107

Publicerad den 11 mars 2020
Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Utfärdad den 5 mars 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska ha följande lydelse.

1)

Framst. 2019/20:RS5, bet. 2019/20:KU6, rskr. 2019/20:162.

2) Lagen gäller inte

2)

Senaste lydelse 2019:28.

  1. statsråden,

  2. riksdagens ombudsmän,

  3. riksrevisorn, riksrevisionsdirektören och tillförordnad riksrevisor,

  4. arbetstagare som är lokalanställda av svenska staten utomlands och som inte är svenska medborgare,

  5. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.

För justitiekanslern och justitieråden gäller bara 4 § om bedömningsgrunder vid anställning, 7–7 d §§ om bisysslor, 23–29 §§ om arbetskonflikter, 38 § om interimistiskt beslut och 42 § andra stycket om vissa undantag från lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:107

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)