Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:192

Publicerad den 4 april 2020
Lag om ändring i föräldraledighetslagen (1995:584)
Utfärdad den 3 april 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 13 § föräldraledighetslagen (1995:584) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20:FiU51, rskr. 2019/20:199.

13 §

2) En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 4, 5, 6, 7 eller 9 § ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med sin anmälan ska arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå.

2)

Senaste lydelse 2018:1266.

En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt 8 § ska anmäla ledigheten till arbetsgivaren minst en vecka före ledighetens början. Om det inte kan ske och rätten till ledigheten grundar sig i att arbetstagaren får tillfällig föräldrapenning eller skulle ha haft rätt till förmånen enligt föreskrifter som avses i 2 kap. 5 a § socialförsäkringsbalken, ska ledigheten anmälas så snart som möjligt. Om ledigheten beror på sjukdom eller smitta, gäller dock inte någon anmälningstid.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:192

Denna lag träder i kraft den 7 april 2020.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)