Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:392 Publicerad den 30 maj 2020Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)Utfärdad den 28 maj 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:85, bet. 2019/20:TU16, rskr. 2019/20:280. föreskrivs att det i sjömanslagen (1973:282) ska införas en ny paragraf, 13 a §, av följande lydelse.13 a §13 a §Om en sjöman som är anställd på ett fartyg som omfattas av 2006 års sjöarbetskonvention hålls fången till följd av vad som enligt konventionen utgör sjöröveri eller väpnat rån mot fartyget gäller under fångenskapen attanställningsavtalet ska fortsätta att gälla även om den dag då avtalet annars skulle ha upphört passerats,avtalet inte får sägas upp eller anställningen frånträdas eller avbrytas, ochsjömannen har rätt att behålla sin lön och andra anställningsförmåner.Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Infrastrukturdepartementet)