Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:449 Publicerad den 6 juni 2020Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)Utfärdad den 4 juni 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300. föreskrivs att 6 kap. 17 § arbetsmiljölagen (1977:1160)Lagen omtryckt 1991:677. ska ha följande lydelse.6 kap.17 §17 § Senaste lydelse 2010:856. De som genomgår utbildning ska av huvudmannen för utbildningen ges tillfälle att medverka i arbetsmiljöarbetet på arbetsstället, om det är rimligt med hänsyn till utbildningens art och utbildningsperiodens längd.Omfattningen och utformningen av elevernas deltagande i skolans arbetsmiljöarbete ska anpassas efter deras ålder, mognad och förutsättningar i övrigt när det gällerelever i förskoleklass och i lägre årskurs än årskurs 7 i grundskolan, specialskolan och i motsvarande utbildningar samt i sameskolan,elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och motsvarande utbildningar, ochelever i kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.Elever i grundskolans årskurs 7–9, specialskolans årskurs 7–10 och gymnasieskolan samt motsvarande utbildningar företräds i arbetsmiljöarbetet av elevskyddsombud.De som genomgår eftergymnasial utbildning och annan utbildning för vuxna än kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning företräds i arbetsmiljöarbetet av studerandeskyddsombud. Ett studerandeskyddsombud ska vara minst 18 år.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.På regeringens vägnarEVA NORDMARKCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)