Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:449

Publicerad den 6 juni 2020
Lag om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Utfärdad den 4 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 17 § arbetsmiljölagen (1977:1160)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:105, bet. 2019/20:UbU22, rskr. 2019/20:300.

2)

Lagen omtryckt 1991:677.

17 §

3) De som genomgår utbildning ska av huvudmannen för utbildningen ges tillfälle att medverka i arbetsmiljöarbetet på arbetsstället, om det är rimligt med hänsyn till utbildningens art och utbildningsperiodens längd.

3)

Senaste lydelse 2010:856.

Omfattningen och utformningen av elevernas deltagande i skolans arbetsmiljöarbete ska anpassas efter deras ålder, mognad och förutsättningar i övrigt när det gäller

  1. elever i förskoleklass och i lägre årskurs än årskurs 7 i grundskolan, specialskolan och i motsvarande utbildningar samt i sameskolan,

  2. elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och motsvarande utbildningar, och

  3. elever i kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning.

Elever i grundskolans årskurs 7–9, specialskolans årskurs 7–10 och gymnasieskolan samt motsvarande utbildningar företräds i arbetsmiljöarbetet av elevskyddsombud.

De som genomgår eftergymnasial utbildning och annan utbildning för vuxna än kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning företräds i arbetsmiljöarbetet av studerandeskyddsombud. Ett studerandeskyddsombud ska vara minst 18 år.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:449

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)