Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:593

Publicerad den 26 juni 2020
Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 3 och 4 §§ lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:150, bet. 2019/20:AU14, rskr. 2019/20:329.

2)

Lagen omtryckt 1977:530.

3) Av övriga fjorton ledamöter utses fyra efter förslag av Svenskt Näringsliv, två efter förslag av Sveriges Kommuner och Regioner, en efter förslag av Arbetsgivarverket, fyra efter förslag av Landsorganisationen i Sverige, två efter förslag av Tjänstemännens Centralorganisation och en efter förslag av Sveriges akademikers centralorganisation.

3)

Senaste lydelse 2007:646.

Vad som i första stycket sägs om utseende av ledamot ska tillämpas på utseende av ersättare för sådan ledamot.

Förslag till ledamöter och ersättare ska uppta minst dubbelt så många personer som de som ska utses med ledning av förslaget. Har sådant förslag inte avgetts, förordnar regeringen ändå ledamöter och ersättare till föreskrivet antal.

4) Är ordförande hindrad att tjänstgöra, får vice ordförande inträda i ordförandes ställe. Ersättare för vice ordförande får dock inträda i ordförandes ställe endast vid handläggning som avses i 7 §.

4)

Senaste lydelse 2007:646.

Är annan ledamot än ordförande hindrad att tjänstgöra i visst mål, inträder ledamot eller ersättare som utsetts på motsvarande sätt. Därvid anses ledamöter som utsetts efter förslag av Sveriges Kommuner och Regioner och Arbetsgivarverket ha utsetts på samma sätt.

Kan ledamot eller ersättare inte tillkallas enligt andra stycket, får ordföranden i målet kalla annan lämplig person att tjänstgöra som tillfällig ersättare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:593

Denna lag träder i kraft den 30 juli 2020.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)