Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:595 Publicerad den 26 juni 2020Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivetUtfärdad den 25 juni 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:150, bet. 2019/20:AU14, rskr. 2019/20:329. föreskrivs att 41 c § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet ska ha följande lydelse.41 c §41 c § Senaste lydelse 2017:321. En stridsåtgärd som vidtas i strid mot 15, 16 eller 19 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare är olovlig.Denna lag träder i kraft den 30 juli 2020.På regeringens vägnarEVA NORDMARKCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)