Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:597 Publicerad den 26 juni 2020Lag om ändring i lagen (1982:80) om anställningsskyddUtfärdad den 25 juni 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:150, bet. 2019/20:AU14, rskr. 2019/20:329. föreskrivs att 6 d § lagen (1982:80) om anställningsskydd ska ha följande lydelse.6 d §6 d § Senaste lydelse 2006:439. I fråga om arbetstagare som stationeras utomlands ska arbetsgivaren, om stationeringen avses pågå längre tid än en månad, före avresan lämna skriftlig information till arbetstagaren enligt 6 c §, om det inte redan har skett.Arbetsgivaren ska före avresan även lämna skriftlig information till arbetstagaren om åtminstoneanställningstiden utomlands,den valuta i vilken lönen ska betalas,i förekommande fall, de kontantersättningar och naturaförmåner som följer av utstationeringen,i förekommande fall, villkoren för hemresa, samti förekommande fall, de villkor som blir tillämpliga enligt 23 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.De uppgifter som avses i 2 och 3 får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor.Denna lag träder i kraft den 30 juli 2020.På regeringens vägnarEVA NORDMARKCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)