Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:1030 Publicerad den 2 december 2020Lag om ändring i sjömanslagen (1973:282)Utfärdad den 26 november 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60. föreskrivs att 56 § sjömanslagen (1973:282) ska ha följande lydelse.56 §56 §Senaste lydelse 2004:427. En sjömans lön ska på begäran av sjömannen helt eller delvis månadsvisbetalas ut till en bestämd person här i landet, ellerför sjömannens räkning sättas in i bank eller kreditmarknadsföretag.Om det belopp som betalas ut eller sätts in endast utgör en del av lönen får avdrag göras i beloppet bara omsjömannen lämnat sitt samtycke, ellerden resterande delen av lönen inte räcker till betalning av sådana belopp som sjömannen enligt lag eller annan författning är skyldig att betala eller till kvittning, om sådan får göras enligt lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för insättningar i aktiebolag och ekonomiska föreningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.På regeringens vägnarTOMAS ENEROTHJonas Ragell(Infrastrukturdepartementet)