Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:1273Publicerad den 23 december 2020Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställningUtfärdad den 17 december 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136. föreskrivs att 31 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska ha följande lydelse.31 §31 §Senaste lydelse 2014:758. En arbetstagare vid Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, utrikesförvaltningen, Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Totalförsvarets plikt- och prövningsverk, Försvarshögskolan eller Försvarets radioanstalt får med omedelbar verkan skiljas från sina arbetsuppgifter, om det är nödvändigt med hänsyn till landets bästa.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.På regeringens vägnarLENA MICKOMagnus Bengtson(Finansdepartementet)