Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:643 Publicerad den 22 juni 2021Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställningUtfärdad den 17 juni 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:143, bet. 2020/21:KU33, rskr. 2020/21:356. föreskrivs att 33 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska ha följande lydelse.33 §33 §Senaste lydelse 2015:384. Är chefen för Arbetsgivarverket eller chefen för Institutet för mänskliga rättigheter anställd för bestämd tid, får han eller hon skiljas från sin anställning före utgången av denna tid, om det är nödvändigt av hänsyn till myndighetens bästa.Är chefen för någon annan förvaltningsmyndighet som lyder omedelbart under regeringen anställd för bestämd tid, får han eller hon förflyttas till en annan statlig anställning som tillsätts på samma sätt, om det är påkallat av organisatoriska skäl eller annars är nödvändigt av hänsyn till myndighetens bästa.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.På regeringens vägnarLENA MICKOMagnus Bengtson(Finansdepartementet)