Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:643

Publicerad den 22 juni 2021
Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 33 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:143, bet. 2020/21:KU33, rskr. 2020/21:356.

2) Är chefen för Arbetsgivarverket eller chefen för Institutet för mänskliga rättigheter anställd för bestämd tid, får han eller hon skiljas från sin anställning före utgången av denna tid, om det är nödvändigt av hänsyn till myndighetens bästa.

2)

Senaste lydelse 2015:384.

Är chefen för någon annan förvaltningsmyndighet som lyder omedelbart under regeringen anställd för bestämd tid, får han eller hon förflyttas till en annan statlig anställning som tillsätts på samma sätt, om det är påkallat av organisatoriska skäl eller annars är nödvändigt av hänsyn till myndighetens bästa.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:643

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

LENA MICKO
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)