Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:842

Publicerad den 15 juni 2022
Lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning
Utfärdad den 9 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 20 § lagen (1994:260) om offentlig anställning ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365.

Föreskrifterna om skadestånd i 38, 41 och 42 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd ska tillämpas, om en myndighet i ett ärende om disciplinansvar bryter mot 17–19 §§ eller mot föreskrifter om beslutande organ eller om omröstning.

I fråga om avvikelser i kollektivavtal från vad som sägs i 41 § lagen om anställningsskydd tillämpas 2 b § första stycket samma lag.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:842
  1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2022.

  2. Lagen tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

  3. Äldre föreskrifter gäller fram till den 1 oktober 2022.

På regeringens vägnar

IDA KARKIAINEN
Johan Ndure
(Finansdepartementet)