Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:846

Publicerad den 15 juni 2022
Lag om ändring i lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
Utfärdad den 9 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 § lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365.

Mål om tillämpning av denna lag handläggs enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Om talan förs med anledning av uppsägning eller avskedande tillämpas 34, 35 och 37 §§, 38 § andra stycket andra meningen, 39–42 §§ och 43 § första stycket andra meningen lagen (1982:80) om anställningsskydd. I fråga om annan talan tillämpas 6466 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:846
  1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2022.

  2. Lagen tillämpas första gången den 1 oktober 2022.

  3. Äldre föreskrifter gäller fram till den 1 oktober 2022.

På regeringens vägnar

EVA NORDMARK
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)