Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2022:973

Publicerad den 23 juni 2022
Lag om ändring i lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister
Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375.

2)

Lagen omtryckt 1977:530.

3) Denna lag tillämpas inte på

3)

Senaste lydelse 2017:992.

  1. mål som enligt lag får upptas endast av en viss tingsrätt eller som ska handläggas av en tingsrätt i en annan sammansättning än som anges i rättegångsbalken,

  2. mål som ska handläggas av tingsrätt med tillämpning av konkurslagen (1987:672) eller lagen (2022:964) om företagsrekonstruktion,

  3. mål om skadestånd i anledning av brott, om talan förs i samband med åtal för brottet,

  4. mål om ersättning för yrkesskada, när tvisten inte rör kollektivavtals rätta innebörd,

  5. mål som avses i 1 kap. 4 § 1 och 3 lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar, och

  6. mål som avses i artikel 81 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om gemenskapsformgivning och artikel 124 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken.

Lagen ska inte tillämpas på mål som rör arbetstagare som avses i 1 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, när tvisten gäller

  1. fråga som rör anställning av arbetstagare utan att enbart avse tvist om kollektivavtal,

  2. tjänstgöringsskyldighet för ordinarie domare enligt lagen (1994:261) om fullmaktsanställning.

Lagen ska inte heller tillämpas på andra mål som rör arbetstagare hos arbetsgivare med offentlig ställning, när tvisten gäller en fråga som är reglerad i lag eller annan författning och det i samma författning föreskrivs att beslut i frågan får överklagas till regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2022:973
  1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande när ett mål handläggs av tingsrätt med tillämpning av den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

På regeringens vägnar

JOHAN DANIELSSON
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)