Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2007:402 Utkom från trycket den 13 juni 2007Lag om ändring i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet;utfärdad den 31 maj 2007.Enligt riksdagens beslutProp. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179. föreskrivs att 15 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet skall ha följande lydelse.15 §15 § Senaste lydelse 1994:1686. En part som är skyldig att förhandla skall själv eller genom ombud inställa sig vid förhandlingssammanträde och, om det behövs, lägga fram ett motiverat förslag till lösning av den fråga som förhandlingen avser. Parterna kan gemensamt välja någon annan form för förhandling än sammanträde.En arbetsgivare skall i samband med förhandling inför beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist i god tid skriftligen underrätta motparten omskälen till de planerade uppsägningarna,antalet arbetstagare som avses bli uppsagda och vilka kategorier de tillhör,antalet arbetstagare som normalt sysselsätts och vilka kategorier de tillhör,den tidsperiod under vilken uppsägningarna är avsedda att verkställas, ochberäkningsmetoden för eventuella ersättningar utöver vad som följer av lag eller kollektivavtal vid uppsägning.Arbetsgivaren skall också lämna motparten en kopia av de varsel som har lämnats till Arbetsförmedlingen enligt 2 a § första och andra styckena lagen (1974:13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.På regeringens vägnarSVEN OTTO LITTORINCatharina Nordlander(Arbetsmarknadsdepartementet)