Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt

Utfärdad den 27 maj 1970.

1 §

Arbetsgivare får ej i vidare mån än som anges i denna lag göra avdrag på arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen (lönefordran) för att kvitta med motfordran hos arbetstagaren.

Vad i lagen föreskrives om kvittning mot lönefordran gäller i tillämpliga delar i fråga om kvittning mot fordran på pension som arbetsgivare är skyldig att utge till förutvarande arbetstagare.

Rättsfall:

AD 1978:5 (beräkning av lön eller kvittning) – AD 1975:83 (”kvittning” av tid mot tid ansågs falla in under lagen) – Lagen tillämplig på verkställande direktör AD 1994:152 – Fråga om innehållande av uppsägningslön utgjort kvittning AD 2009:20 – Förutsättningar för kvittning vid provisionslön 2012:1.

2 §

Kvittning mot lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande. Återkallas ett på förhand lämnat medgivande innan lönefordringen förfallit till betalning, får kvittning icke ske i vidare mån än som följer av vad nedan sägs.

Rättsfall:

Medgivande lämnat? AD 1990:18 – Ang. advokatbyrås otillåtna kvittning av biträdande jurists lön genom ett löneavdrag motsvarande nästan en månadslön AD 2021:40.

3 §

Kan kvittning ej ske enligt 2 §, får arbetsgivaren kvitta endast med klar och förfallen fordran som uppkommit i samband med anställningen och antingen grundas på avtal, enligt vilket fordringen får kvittas mot lönefordran, eller avser ersättning för skada som arbetstagaren vållat uppsåtligen i tjänsten.

För kvittning enligt första stycket får ej tagas i anspråk belopp som är avsett att utgöra ersättning för särskilda kostnader.

Rätt till kvittning utöver vad som följer av första och andra styckena kan medges arbetsgivare genom kollektivavtal som på arbetstagarsidan slutits eller godkänts av organisation som enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet är att anse som central arbetstagarorganisation. Arbetsgivare som är bunden av sådant kollektivavtal får tillämpa det även i fråga om arbetstagare som ej är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen men sysselsättes i arbete som avses med avtalet. Detta gäller dock ej arbetstagare som omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal.

Rättsfall:

Avdrag på lön för utjämning av vad som förut betalats ut för mycket ansågs som otillåten kvittning AD 1975:58; 1977:27, 101 (sjukpenning); 1979:34 – Korrigering av preliminär löneutbetalning eller otillåten kvittning? AD 1980:59; 1996:70 (lönekorrigering) – Ang. 1 st. AD 1981:9 – Ang. 2 st. AD 1972:13.

SFS 1976:587

4 §

Kvittning enligt 3 § första stycket eller med stöd av kollektivavtal får ske endast mot den del av lönefordringen som uppenbart överstiger vad som åtgår för arbetstagarens och hans familjs försörjning samt till fullgörande av underhållsskyldighet som i övrigt åvilar honom.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om beräkningen av hur stor del av lönefordringen som skall vara skyddad mot kvittning.

Hänvisad författning:

Ang. 2 st. se UF 18:3.

SFS 1976:92

5 §

Skatteavdrag har företräde framför kvittning enligt denna lag. Detsamma gäller utmätning av lön för sådan fordran som har företrädesrätt enligt 7 kap. 14 § utsökningsbalken, om utmätningen har beslutats innan lönefordringen förfallit till betalning.

Är arbetsgivarens fordran sådan att rätt till kvittning föreligger enligt 3 § och vill arbetsgivaren kvitta mot belopp som han ålagts att innehålla genom beslut om utmätning av lön för en fordran som inte har företrädesrätt enligt 7 kap. 14 § utsökningsbalken, beslutar kronofogdemyndigheten om beloppets fördelning mellan arbetsgivaren och utmätningssökanden efter fordringarnas storlek.

I övrigt får kvittning inte åberopas mot beslut om utmätning av lön.

Kronofogdemyndighetens beslut enligt andra stycket får överklagas hos tingsrätten utan inskränkning till viss tid. Vid överklagandet och vid handläggningen i domstol tillämpas 18 kap. utsökningsbalken.

Hänvisad författning:

Ang. 2 st. se UF 18:4.

SFS 1995:301

6 §

Innan kvittning får ske enligt 3 § första stycket eller med stöd av kollektivavtal, skall arbetsgivaren från kronofogdemyndigheten inhämta besked om hur stor del av lönefordringen som enligt 4 § skall vara skyddad mot kvittning. Upphör arbetstagarens anställning utan föregående uppsägningstid, får arbetsgivaren hålla inne lönebelopp till dess kronofogdemyndighetens besked föreligger. Det åligger i sådant fall arbetsgivaren att ofördröjligen begära sådant besked.

SFS 1981:833

7 §

Innan Kronofogdemyndigheten meddelar beslut som rör arbetsgivarens framställning enligt 6 §, skall myndigheten bereda arbetstagaren tillfälle att yttra sig, om det kan ske utan avsevärd tidsutdräkt.

Mot Kronofogdemyndighetens beslut får talan ej föras. Kronofogdemyndigheten kan ändra beslutet, om anledning därtill förekommer.

Hänvisad författning:

Ang. 1 st. se UF 18:5.

SFS 2006:683

8 §

Kvittar arbetsgivare mot arbetstagares lönefordran i annat fall eller i vidare mån än som är medgivet enligt denna lag eller åsidosätter han vad som åligger honom enligt 6 §, är han skyldig att ersätta arbetstagaren uppkommen skada.

Vid bedömande om och i vad mån skada uppstått skall hänsyn tagas även till omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse.

Hade arbetsgivaren grundad anledning antaga att han hade rätt att kvitta eller var hans förfarande eljest ursäktligt, kan skadeståndet jämkas efter vad som finnes skäligt.

Rättsfall:

AD 1976:123, 1987:11.

9 §

Mål vari är tvist om arbetsgivares rätt till kvittning mot arbetstagares lönefordran handlägges enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Gör arbetsgivare i mål om lönefordran invändning om kvittning eller väcker han genkäromål om motfordran, får målet om lönefordran avgöras utan prövning av invändningen eller genkäromålet, om sådan prövning skulle oskäligt uppehålla prövningen av lönefordringen.

Rättsfall:

Ang. 2 st. AD 1981:9, 1994:151, 152, 1995:154.

SFS 1974:382

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1970:215

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1970.

SFS 1974:382

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1974. Äldre bestämmelser gäller alltjämt i fråga om mål där talan väckts före ikraftträdandet.

SFS 1976:92

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1976.

SFS 1976:587

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1977.

SFS 1981:833

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1982.

I fråga om talan mot beslut enligt 5 § andra stycket som har meddelats av utmätningsmannen före ikraftträdandet tillämpas paragrafen i dess äldre lydelse.

SFS 1995:301

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1996. I fråga om beslut enligt 5 § andra stycket som meddelats av kronofogdemyndighet före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

SFS 1997:364

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1997.

SFS 2006:683

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2006.