Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Lex Laval

Utfärdad den 23 juni 1999.
Utkom från trycket den 6 juli 1999

Tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller när en arbetsgivare som är etablerad i ett annat land än Sverige utstationerar arbetstagare här i landet i samband med att arbetsgivaren tillhandahåller tjänster över gränserna. Vid bedömningen av om en arbetsgivare är etablerad i ett annat land än Sverige ska de omständigheter som rör arbetsgivarens verksamhet i det andra landet och, vid behov, arbetsgivarens verksamhet i Sverige beaktas.

Dessutom finns i 23 § bestämmelser om arbetsgivare som har sin hemvist eller sitt säte i Sverige och utstationerar arbetstagare till ett annat medlemsland inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.

Lagen gäller även när en arbetsgivare enligt 4 § tredje stycket eller 23 § andra stycket hyr ut eller ställer en arbetstagare till förfogande till ett användarföretag som i sin tur sänder arbetstagaren till ett annat land än det där användarföretaget är etablerat.

Lagen innehåller även särskilda bestämmelser som ska tillämpas vid utstationering av förare på vägtransportområdet i vissa fall.

SFS 2022:462

1 a §

SFS 2020:594

2 §

Det som sägs i 15, 16 och 19 §§ om förutsättningarna för att vidta stridsåtgärder och i 20 § om begränsningarna av ett kollektivavtals rättsverkan gäller bara om arbetsgivaren är etablerad inom EES eller Schweiz.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 1 a §. Förutv. 2 § nu 3 §.

SFS 2020:594

3 §

Lagen gäller inte för arbetsgivare inom handelsflottan såvitt avser besättning ombord.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 2 §. Förutv. 3 § nu 4 §.

SFS 2020:594

Utstationering

Rubriken införd g. Lag 2022:462. SFS2022-0462

Utstationering i allmänhet

Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2022:462. SFS2022-0462

4 §

Med utstationering avses någon av följande gränsöverskridande åtgärder:

 1. när en arbetsgivare för egen räkning och under egen ledning sänder arbetstagare till Sverige enligt avtal som arbetsgivaren har ingått med den i Sverige verksamma mottagaren av tjänsterna,

 2. när en arbetsgivare sänder arbetstagare till Sverige till en arbetsplats eller till ett företag som tillhör koncernen, eller

 3. när en arbetsgivare som hyr ut arbetskraft eller ställer arbetskraft till förfogande sänder arbetstagare till ett användarföretag som är etablerat i Sverige eller som bedriver verksamhet här.

Ett anställningsförhållande ska råda mellan arbetsgivaren och arbetstagaren under utstationeringstiden.

En arbetsgivare anses ha utstationerat en arbetstagare enligt första stycket 3 även när

 1. arbetsgivaren hyr ut arbetstagaren eller ställer arbetstagaren till ett användarföretags förfogande,

 2. användarföretaget sänder arbetstagaren till Sverige,

 3. användarföretagets åtgärd skulle ha utgjort en utstationering enligt första stycket om användarföretaget hade varit arbetstagarens arbetsgivare, och

 4. varken arbetsgivaren eller användarföretaget är etablerade i Sverige.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 3 §. Förutv. 4 § nu 5 §.

SFS 2020:594

5 §

Med utstationerad arbetstagare avses varje arbetstagare som vanligen arbetar i ett annat land men som under en begränsad tid utför arbete enligt 4 § i Sverige, om inte annat följer av 5 c, 5 d eller 5 e §.

Vid bedömningen av om en arbetstagare under en begränsad tid utför arbete i Sverige ska de omständigheter som kännetecknar arbetet och arbetstagarens situation beaktas.

SFS 2022:462

Vissa särskilda bestämmelser om utstationering av förare

Rubriken införd g. Lag 2022:462. SFS2022-0462

5 a §

Med förare avses en arbetstagare som utför yrkesmässiga godstransporter med personbil eller lastbil eller yrkesmässiga persontransporter med buss.

SFS 2022:462

5 b §

Utstationering föreligger när en arbetsgivare sänder en förare, som vanligen arbetar i ett annat land, till Sverige för att åt ett transportföretag som är etablerat i ett annat land än Sverige under en begränsad tid utföra

 1. en gods- eller persontransport där all lastning och lossning av gods respektive all på- och avstigning av passagerare sker i Sverige, eller

 2. en persontransport där både på- och avstigning av passagerare sker i Sverige i samband med internationell linjetrafik.

Ett anställningsförhållande ska råda mellan arbetsgivaren och föraren under utstationeringstiden.

SFS 2022:462

5 c §

Utstationering enligt 4 § första stycket 1 föreligger inte när en förare vid utförandet av en transport passerar genom Sverige utan att lasta eller lossa gods eller ta upp eller släppa av passagerare.

SFS 2022:462

5 d §

Utstationering enligt 4 § första stycket 1 föreligger inte när en förare utför bilaterala transporter till eller från Sverige.

Med en bilateral transport avses en gods- eller persontransport mellan transportföretagets etableringsland och ett annat land, där

 1. lastning av gods eller påstigning av passagerare sker i det ena landet och lossning av gods eller avstigning av passagerare sker i det andra landet, eller

 2. både på- och avstigning av passagerare sker i transportföretagets etableringsland, när transporten utförs i syfte att genomföra lokala utflykter i ett annat land.

SFS 2022:462

5 e §

Utstationering enligt 4 § första stycket 1 föreligger inte när en förare under en resa till eller från det land där transportföretaget är etablerat lastar gods eller tar upp passagerare vid högst ett tillfälle och lossar gods eller släpper av passagerare vid högst ett tillfälle samtidigt som föraren därutöver enbart utför bilaterala transporter. Om det är fråga om en godstransport, föreligger utstationering inte heller när föraren under återresan till etableringslandet lastar gods vid högst två tillfällen och lossar gods vid högst två tillfällen, om enbart bilaterala transporter utfördes under resan från etableringslandet.

Första stycket gäller endast om på- och avstigningen av passagerare respektive lastningen och lossningen av gods sker i olika länder.

SFS 2022:462

5 f §

Visa lydelse

SFS 2022:462

Arbets- och anställningsvillkor

Rubriken införd g. SFS2020-0594

Författningsreglerade villkor vid utstationering

Rubriken införd g. SFS2020-0594

6 §

En arbetsgivare ska, oavsett vilken lag som annars gäller för anställningsförhållandet, tillämpa följande bestämmelser för utstationerade arbetstagare:

 1. 2, 2 a, 5, 7, 1616 b, 1717 b, 24, 2829 a, 31 och 32 §§ semesterlagen (1977:480),

 2. 2 §, 4 § första stycket, 16 § och 1722 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),

 3. 27 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, och

 4. 1 kap. 4 och 5 §§, 2 kap. 14 och 18 §§ samt 5 kap. 1 och 3 §§ diskrimineringslagen (2008:567).

Vid utstationering gäller även

 1. arbetsmiljölagen (1977:1160),

 2. arbetstidslagen (1982:673), dock inte 12 §,

 3. lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete, dock inte 16 §,

 4. lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget, dock med den begränsningen i fråga om 1 § andra stycket att 12 § arbetstidslagen inte gäller, och

 5. lagen (2008:475) om kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik, dock med den begränsningen i fråga om 1 § tredje stycket att 12 § arbetstidslagen inte gäller.

Första och andra styckena hindrar inte att arbetsgivaren tillämpar bestämmelser eller villkor som är förmånligare för arbetstagaren.

SFS 2022:1296

7 §

För arbete som utförs av en yrkesutbildad eller specialiserad arbetstagare ska arbetsgivaren tillämpa de i 6 § nämnda bestämmelserna i semesterlagen (1977:480) endast om utstationeringen pågår i mer än åtta dagar och om arbetet

 1. utförs i samband med en första montering eller installation som ingår i leveranskontraktet för en vara, och

 2. är nödvändigt för att varan ska tas i bruk.

Detta undantag gäller dock inte om arbetet avser byggverksamhet där byggnader uppförs, sätts i stånd, underhålls, byggs om eller rivs.

Vid beräkningen av om utstationeringen pågår i mer än åtta dagar ska hänsyn tas till om någon annan arbetstagare under det senaste året har varit utstationerad för samma arbete.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 6 §. Förutv. 7 § nu 9 §.

SFS 2020:594

7 a §

SFS 2020:594

8 §

Vid utstationering av uthyrda arbetstagare tillämpas även 2–4, 6–10, 13 och 15 §§ lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser ska som bemanningsföretag anses arbetsgivare som hyr ut arbetskraft och som kundföretag anses användarföretag.

Första stycket hindrar inte att arbetsgivaren tillämpar bestämmelser eller villkor som är förmånligare för arbetstagaren.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 8 § nu 23 §.

SFS 2020:594

9 §

Vid utstationering gäller i fråga om föreningsrätt och förhandlingsrätt 7 och 8 §§ respektive 10 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

När kollektivavtal träffats med en svensk arbetstagarorganisation gäller även 41 § i samma lag.

Vid brott mot bestämmelserna i första eller andra stycket gäller 54 och 55 §§ samt 60 § första och tredje stycket lagen om medbestämmande i arbetslivet.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 7 §. Förutv. 9 § nu 24 §.

SFS 2020:594

9 a §

SFS 2020:594

9 b §

SFS 2020:594

9 c §

SFS 2020:594

9 d §

SFS 2020:594

10 §

Vid utstationering tillämpas också lagen (2018:1472) om entreprenörsansvar för lönefordringar.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 7 a §. Förutv. 10 § nu 29 §.

SFS 2020:594

Författningsreglerade villkor vid långvarig utstationering

Rubriken införd g. SFS2020-0594

11 §

Om en arbetstagare har varit utstationerad i mer än 12 månader ska arbetsgivaren, utöver vad som sägs i 6–10 §§ och oavsett vilken lag som annars gäller för anställningsförhållandet, tillämpa de ytterligare arbets- och anställningsvillkor som enligt svensk lag eller annan författning tillämpas på arbetstagare i motsvarande situation. Detta hindrar inte att arbetsgivaren tillämpar bestämmelser eller villkor som är förmånligare för arbetstagaren.

Första stycket gäller inte förfaranden, formkrav och villkor för ingående och uppsägning av anställningsavtal, inbegripet konkurrensklausuler, eller kompletterande tjänstepensionssystem.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 11 § nu 32 §.

SFS 2020:594

12 §

Den tid som anges i 11 § första stycket förlängs till 18 månader för en arbetstagare om arbetsgivaren anmäler detta till Arbetsmiljöverket och anger skälen för förlängningen. Anmälan ska göras senast den dag arbetstagaren har varit utstationerad i Sverige i 12 månader.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vad en anmälan enligt första stycket ska innehålla och hur den ska vara utformad.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 12 § nu 34 §.

SFS 2020:594

13 §

Om arbetsgivaren har ersatt en utstationerad arbetstagare med en annan för att utföra samma arbete på samma plats, ska arbetstagarnas sammanlagda utstationeringstid beaktas vid tillämpningen av 11 § första stycket och 12 § första stycket.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 13 § nu 35 §.

SFS 2020:594

14 §

Om en eller flera arbetstagare har varit utstationerade för att utföra samma arbete på samma plats, ska arbetsgivaren senast den dag en utstationerad arbetstagare påbörjar arbete i Sverige upplysa arbetstagaren om den sammanlagda utstationeringstiden.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 14 § nu 37 §.

SFS 2020:594

14 a §

Vid utstationering av en förare gäller, om transportföretaget är förarens arbetsgivare, i fråga om 11–14 §§ att

 1. utstationeringen anses upphöra när föraren vid utförandet av en internationell transport lämnar Sverige, och

 2. utstationeringstiden inte ska slås samman med den tid under vilken föraren, eller en annan förare som han eller hon ersätter, tidigare har varit utstationerad för att utföra transporter.

SFS 2022:462

Kollektivavtalsvillkor vid utstationering

Rubriken införd g. SFS2020-0594

15 §

En stridsåtgärd mot en arbetsgivare i syfte att genom kollektivavtal få till stånd en reglering av villkoren för utstationerade arbetstagare får, utom i fall som avses i 16 §, vidtas endast om de villkor som krävs

 1. överensstämmer med villkoren i ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen,

 2. bara avser lön, ersättning för utgifter för resa, kost och logi, villkor om inkvartering eller minimivillkor på de områden som avses i 6 § och inte hindrar tillämpningen av villkor som är förmånligare för arbetstagarna, och

 3. är förmånligare för arbetstagarna än det som följer av 6 §.

Lönen enligt första stycket 2 får inte överstiga vad en arbetsgivare som är bunden av det kollektivavtal som avses i första stycket 1 ska betala i motsvarande situation.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 a §. Förutv. 15 § nu 39 §.

SFS 2020:594

16 §

En stridsåtgärd mot en arbetsgivare i syfte att genom kollektivavtal få till stånd en reglering av villkoren för utstationerade uthyrda arbetstagare får vidtas endast om de villkor som krävs

 1. överensstämmer med villkoren i ett sådant kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i uthyrningsbranschen och som respekterar det övergripande skyddet för arbetstagare som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag, i den ursprungliga lydelsen,

 2. bara avser lön, ersättning för utgifter för resa, kost och logi, villkor om inkvartering eller villkor på de områden som avses i 6 § och inte hindrar tillämpningen av villkor som är förmånligare för arbetstagarna, och

 3. är förmånligare för arbetstagarna än det som följer av 6 och 8 §§.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 16 § nu 40 §.

SFS 2020:594

17 §

Villkor om ersättning för utgifter för resa, kost och logi enligt 15 och 16 §§ får bara avse utgifter som den utstationerade arbetstagaren har haft när han eller hon av yrkesmässiga skäl under utstationeringen reser till eller från den ordinarie arbetsplatsen i Sverige eller tillfälligt skickas därifrån av arbetsgivaren till en annan arbetsplats.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 17 § nu 41 §.

SFS 2020:594

Bedömningen av om en utstationerad arbetstagare har fått rätt lön

Rubriken införd g. SFS2020-0594

18 §

Vid bedömningen av om arbetsgivaren har betalat minst en sådan lön som avses i 15 eller 16 § ska sådan ersättning som arbetsgivaren har betalat till arbetstagaren för utgifter som har uppkommit till följd av utstationeringen inte beaktas.

Det som anges i första stycket ska också gälla vid bedömningen av om en utstationerad uthyrd arbetstagare har fått den lön som arbetstagaren har rätt till enligt 6 § lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.

Om en arbetsgivare på begäran av en arbetstagare eller en arbetstagarorganisation inte kan visa om en utbetald ersättning avser lön eller ersättning för utgifter som har uppkommit till följd av utstationeringen, eller vilken del av den som avser ersättning för sådana utgifter, ska ersättningen i dess helhet anses vara utbetald som ersättning för sådana utgifter.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 18 § nu 42 §.

SFS 2020:594

Kollektivavtalsvillkor vid långvarig utstationering

Rubriken införd g. SFS2020-0594

19 §

Om den tjänst arbetsgivaren utför eller ska utföra i Sverige ska pågå eller har pågått i mer än 12 månader får, utöver vad som sägs i 15 och 16 §§, en stridsåtgärd i syfte att genom kollektivavtal reglera arbets- och anställningsvillkoren för utstationerade arbetstagare vidtas om de villkor som krävs

 1. överensstämmer med villkoren i ett sådant kollektivavtal som avses i 15 § första stycket 1 eller, i fråga om utstationerade uthyrda arbetstagare, 16 § första stycket 1,

 2. är förmånligare för arbetstagarna än det som följer av 11 §,

 3. endast ska tillämpas på arbetstagare enligt 11–13 §§,

 4. inte hindrar tillämpningen av villkor som är förmånligare för arbetstagarna, och

 5. inte rör förfaranden, formkrav och villkor för ingående och uppsägning av anställningsavtal, inbegripet konkurrensklausuler, eller kompletterande tjänstepensionssystem.

Anmärkning om flytt:

Förutv. 19 § nu 43 §.

SFS 2020:594

Begränsade verkningar av kollektivavtal

Rubriken införd g. SFS2020-0594

20 §

Ett kollektivavtal som har slutits som en följd av en stridsåtgärd enligt 15, 16 eller 19 §, eller varsel om en sådan åtgärd, medför inte sådana skyldigheter för en arbetsgivare som gäller på grund av kollektivavtalsförhållande enligt någon annan lag än denna i förhållande till en arbetstagarorganisation, dess förtroendemän eller det allmänna.

Ett sådant kollektivavtal som avses i första stycket ska inte beaktas vid tillämpningen av bestämmelserna om turordning vid uppsägning i 22 § lagen (1982:80) om anställningsskydd eller av bestämmelserna om företrädesrätt till återanställning i 25 § samma lag.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 b §. Förutv. 20 § nu 44 §.

SFS 2020:594

Rätt till kollektivavtalsvillkor för utstationerade arbetstagare som inte är medlemmar

Rubriken införd g. SFS2020-0594

21 §

Om en arbetsgivare och en svensk arbetstagarorganisation är bundna av ett kollektivavtal som reglerar villkoren för utstationerade arbetstagare, har en utstationerad arbetstagare som inte är bunden av avtalet rätt till sådana kollektivavtalsvillkor i avtalet som avses i 15, 16 eller 19 §. Detta gäller för den tid som en utstationering pågår eller har pågått och för sådant arbete som kollektivavtalet är tillämpligt på.

Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det upphäver eller inskränker en utstationerad arbetstagares rättigheter enligt första stycket.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 c §. Förutv. 21 § nu 45 §.

SFS 2020:594

Skyldighet för en utstationerande arbetsgivare att tillhandahålla handlingar

Rubriken införd g. SFS2020-0594

22 §

Om en arbetsgivare och en svensk arbetstagarorganisation är bundna av ett kollektivavtal som reglerar villkoren för utstationerade arbetstagare, ska arbetsgivaren på begäran av organisationen tillhandahålla

 1. handlingar i form av anställningsavtal, lönespecifikationer, tidrapporter och intyg över gjorda löneutbetalningar, och

 2. översättning av handlingarna till svenska, eller till engelska om arbetsgivaren föredrar det, i de fall handlingarna är skrivna på något annat språk.

Handlingarna och översättningen av dem ska tillhandahållas i den utsträckning det behövs för att organisationen ska kunna bedöma om kollektivavtalet har följts i fråga om sådana kollektivavtalsvillkor som avses i 15, 16 eller 19 §.

Skyldigheterna enligt första och andra styckena ska fullgöras inom tre veckor från begäran och gäller under den tid som den arbetstagare som handlingarna rör är utstationerad här i landet och fyra månader därefter.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 5 d §. Förutv. 22 § nu 46 §.

SFS 2020:594

Utstationeringar till andra länder inom EES eller Schweiz

Rubriken införd g. SFS2020-0594

23 §

När en arbetsgivare med hemvist eller säte i Sverige utstationerar arbetstagare till ett annat land inom EES eller Schweiz, ska arbetsgivaren tillämpa de nationella bestämmelser varigenom det landet har genomfört Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/957.

Det som sägs i första stycket gäller även när en arbetsgivare med hemvist eller säte i Sverige hyr ut en arbetstagare eller ställer en arbetstagare till ett användarföretags förfogande om

 1. användarföretaget sänder arbetstagaren till ett annat land inom EES eller Schweiz,

 2. användarföretagets åtgärd skulle ha utgjort en utstationering om användarföretaget hade varit arbetstagarens arbetsgivare, och

 3. användarföretaget är etablerat i något annat land än det land som arbetstagaren sänds till.

Första och andra styckena hindrar inte att arbetsgivaren tillämpar bestämmelser eller villkor som är förmånligare för arbetstagaren.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 8 §. Förutv. 23 § nu 47 §.

SFS 2020:594

Samarbete mellan myndigheter och information

Rubriken införd g. SFS2020-0594

24 §

Arbetsmiljöverket är förbindelsekontor och ska

 1. tillhandahålla information om de arbets- och anställningsvillkor som kan bli tillämpliga vid en utstationering i Sverige, och

 2. hjälpa till med information om kontaktfunktioner hos arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer samt information om sådana kollektivavtalsvillkor som avses i 15, 16 eller 19 § eller som annars kan bli tillämpliga.

Arbetsmiljöverket ska samarbeta med motsvarande förbindelsekontor i andra länder inom EES och i Schweiz.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vad informationen enligt första stycket ska innehålla och hur den ska vara utformad.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 9 §. Förutv. 24 § nu 48 §.

SFS 2020:594

25 §

En arbetstagarorganisation ska ge in sådana kollektivavtalsvillkor som avses i 15, 16 eller 19 § till Arbetsmiljöverket.

Berörda arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer ska anmäla var sin kontaktfunktion till Arbetsmiljöverket. Genom kontaktfunktionen ska information om sådana kollektivavtalsvillkor som avses i första stycket kunna lämnas.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 9 a §. Förutv. 25 § nu 49 §.

SFS 2020:594

26 §

Arbetsmiljöverket, och de ytterligare myndigheter som regeringen bestämmer, är behörig myndighet vid bistånd enligt 27 § och ska samarbeta med behöriga myndigheter i andra länder inom EES.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 9 b §. Förutv. 26 § nu 50 §.

SFS 2020:594

27 §

En behörig myndighet i Sverige ska på begäran av en behörig myndighet i ett annat land inom EES lämna bistånd till den myndigheten.

En behörig myndighet i Sverige får begära att en behörig myndighet i ett annat land inom EES lämnar bistånd när det kan underlätta handläggningen av ett ärende eller om det i något annat fall behövs för att kontrollera att denna lag eller villkor i kollektivavtal har följts.

Begäran om bistånd får särskilt avse information samt utförande av kontroller, inspektioner och utredningar när det gäller utstationering av arbetstagare.

SFS 2022:462

28 §

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela närmare föreskrifter om hur en behörig myndighet i Sverige ska lämna eller begära bistånd.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 9 d §.

SFS 2020:594

Anmälningsskyldighet och kontaktperson

Rubriken införd g. SFS2020-0594

Anmälningsskyldighet

Rubriken införd g. SFS2020-0594

29 §

En arbetsgivare ska anmäla en utstationering till Arbetsmiljöverket senast när en utstationerad arbetstagare påbörjar arbete i Sverige.

Om förändringar sker i verksamheten på ett sätt som har betydelse för de uppgifter som har anmälts, ska arbetsgivaren omgående anmäla de ändrade uppgifterna till Arbetsmiljöverket.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 10 §.

SFS 2020:594

30 §

Arbetsgivaren ska, senast när en utstationerad arbetstagare påbörjar arbetet, lämna dokumentation till tjänstemottagaren i Sverige som visar att en anmälan har gjorts enligt 29 § första stycket.

SFS 2020:594

31 §

Om tjänstemottagaren inte får sådan dokumentation som avses i 30 §, ska tjänstemottagaren underrätta Arbetsmiljöverket senast tre dagar efter det att arbetet har påbörjats. Om tjänstemottagaren är en enskild person som mottar tjänsterna för privat bruk, behöver han eller hon dock inte lämna någon underrättelse.

SFS 2020:594

Kontaktperson

Rubriken införd g. SFS2020-0594

32 §

Arbetsgivaren ska utse en kontaktperson i Sverige och anmäla honom eller henne till Arbetsmiljöverket. Anmälan ska göras senast när en utstationerad arbetstagare påbörjar arbetet i Sverige.

Kontaktpersonen ska vara behörig att för arbetsgivarens räkning ta emot delgivningar. En sådan behörighet ska anses gälla genom anmälan av kontaktpersonen.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 11 §.

SFS 2020:594

33 §

En kontaktperson enligt 32 § första stycket ska även till myndigheter och arbetstagarorganisationer kunna tillhandahålla sådana handlingar som visar att kraven i denna lag är uppfyllda. Detta gäller dock inte i förhållande till en arbetstagarorganisation om arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla handlingarna åt organisationen enligt 22 §.

SFS 2020:594

Rätt att meddela föreskrifter

Rubriken införd g. SFS2020-0594

34 §

Regeringen får meddela föreskrifter om

 1. undantag från 29–33 §§, och

 2. vilka uppgifter en anmälan enligt 29 § ska innehålla.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om

 1. vad anmälningar enligt 32 § och underrättelser enligt 31 § ska innehålla, och

 2. hur anmälningar enligt 29 och 32 §§ samt underrättelser enligt 31 § ska vara utformade.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 12 §.

SFS 2020:594

Tillsyn

Rubriken införd g. SFS2020-0594

35 §

Arbetsmiljöverket utövar tillsyn över att bestämmelserna i 29–33 §§ och föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa bestämmelser följs.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 13 §.

SFS 2020:594

36 §

Arbetsmiljöverket har rätt att efter begäran få de upplysningar och handlingar samt påkalla de undersökningar som behövs för tillsynen enligt denna lag.

Arbetsmiljöverket ska för tillsynen ges tillträde till ett arbetsställe och får göra undersökningar där. Polismyndigheten ska lämna den handräckning som behövs för tillsynen.

Arbetsmiljöverket får besluta om de förelägganden som behövs för tillsynen. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Rätten att besluta om förelägganden i förhållande till tjänstemottagaren gäller inte om en enskild person mottar tjänsterna för privat bruk.

SFS 2020:594

Sanktionsavgifter

Rubriken införd g. SFS2020-0594

37 §

En sanktionsavgift ska tas ut om en arbetsgivare har överträtt

 1. bestämmelserna om anmälningsskyldighet i 29 § första stycket eller 32 § första stycket,

 2. bestämmelsen om skyldighet att lämna dokumentation i 30 §, eller

 3. föreskrifter som har meddelats i anslutning till dessa bestämmelser.

En sanktionsavgift ska även tas ut om en tjänstemottagare har överträtt bestämmelsen om underrättelseskyldighet i 31 § eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna bestämmelse.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 14 §.

SFS 2020:594

38 §

En sanktionsavgift enligt 37 § ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften får sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut sanktionsavgiften.

Avgiften tillfaller staten.

SFS 2020:594

39 §

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sanktionsavgifter som ska tas ut enligt 37 §.

Av sådana föreskrifter ska det framgå hur avgiften ska beräknas för olika slag av överträdelser. Avgiftsbeloppet ska kunna fastställas direkt med ledning av den angivna beräkningsgrunden. En avgift ska vara lägst 1 000 kronor och högst 100 000 kronor.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 15 §.

SFS 2020:594

40 §

Arbetsmiljöverket prövar genom avgiftsföreläggande om en sanktionsavgift ska tas ut.

Avgiftsföreläggande innebär att den som bedöms ha gjort sig skyldig till en överträdelse av bestämmelserna som avses i 37 §, föreläggs att godkänna sanktionsavgiften omedelbart eller inom viss tid.

Om ett avgiftsföreläggande har godkänts, gäller det som domstols lagakraftvunna avgörande varigenom avgift har tagits ut. Ett godkännande som görs sedan den tid som satts ut i föreläggandet har gått ut är dock utan verkan.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 16 §.

SFS 2020:594

41 §

Om ett avgiftsföreläggande enligt 40 § inte har godkänts inom utsatt tid, får Arbetsmiljöverket ansöka hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets avgiftsföreläggandet har utfärdats om att en sanktionsavgift ska tas ut.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 17 §.

SFS 2020:594

42 §

Sanktionsavgift får tas ut bara om ansökan har delgetts den som anspråket riktas mot inom fem år från den tidpunkt då överträdelsen skedde.

Ett beslut om att avgift ska tas ut ska genast sändas till länsstyrelsen. Avgiften ska betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att beslutet vann laga kraft. En upplysning om detta ska tas in i beslutet.

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i andra stycket, ska dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda avgiften och dröjsmålsavgiften ska lämnas för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

En beslutad avgift faller bort om verkställighet inte har skett inom fem år från det att avgörandet vann laga kraft.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 18 §.

SFS 2020:594

Föreläggande om rättelse

Rubriken införd g. SFS2020-0594

43 §

Arbetsmiljöverket får besluta att förelägga en arbetsgivare att vidta rättelse om arbetsgivaren

 1. inte anmäler förändring av verksamheten enligt 29 § andra stycket,

 2. inte uppfyller kraven i 33 §, eller

 3. gör en oriktig eller bristfällig anmälan.

Ett beslut om föreläggande enligt första stycket får förenas med vite. Arbetsmiljöverket får besluta att ett sådant föreläggande ska gälla omedelbart.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 19 §.

SFS 2020:594

44 §

Arbetsmiljöverkets beslut om föreläggande som har förenats med vite får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 20 §.

SFS 2020:594

Behörig företrädare vid kollektivavtalsförhandlingar

Rubriken införd g. SFS2020-0594

45 §

En arbetsgivare ska på begäran av en svensk arbetstagarorganisation utse en företrädare som har behörighet att för arbetsgivarens räkning förhandla om och sluta kollektivavtal.

Arbetstagarorganisationens begäran ska innehålla

 1. uppgift om att organisationen önskar sluta kollektivavtal, och

 2. kontaktuppgifter till en företrädare som har behörighet att för organisationens räkning förhandla om och sluta kollektivavtal.

Arbetsgivaren ska inom tio dagar från begäran utse företrädaren och meddela organisationen vem som utsetts och dennes kontaktuppgifter.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 21 §.

SFS 2020:594

Anmälningsskyldighet och skyldighet att tillhandahålla dokumentation vid vissa vägtransporter

Rubriken införd g. Lag 2022:462. SFS2022-0462

Särskilda bestämmelser vid utstationering av förare

Rubriken införd g. Lag 2022:462. SFS2022-0462

45 a §

Vid utstationering av förare till Sverige för att utföra transporter åt ett transportföretag som är etablerat i ett annat land än Sverige tillämpas inte 29–31 §§ om anmälningsskyldighet.

Om transportföretaget är förarens arbetsgivare tillämpas inte heller någon av

 1. 22 § om skyldighet att tillhandahålla handlingar,

 2. 32 och 33 §§ om skyldighet att utse en kontaktperson, eller

 3. 45 § om skyldighet att utse en företrädare som har behörighet att förhandla om och sluta kollektivavtal.

I sådana fall tillämpas i stället 45 b–45 h §§.

SFS 2022:462

Skyldighet för arbetsgivare att ge in en utstationeringsdeklaration

Rubriken införd g. Lag 2022:462. SFS2022-0462

45 b §

En arbetsgivare som utstationerar en förare till Sverige för att utföra en transport åt ett transportföretag som är etablerat i ett annat land än Sverige ska lämna in en utstationeringsdeklaration till Arbetsmiljöverket senast när föraren påbörjar arbetet i Sverige.

Om förändringar sker i verksamheten på ett sätt som har betydelse för de uppgifter som har lämnats i utstationeringsdeklarationen, ska arbetsgivaren omgående anmäla de ändrade uppgifterna till Arbetsmiljöverket.

SFS 2022:462

Skyldighet för arbetsgivare att ge in dokumentation efter utstationeringsperioden

Rubriken införd g. Lag 2022:462. SFS2022-0462

45 c §

En arbetsgivare som ska ge in en utstationeringsdeklaration enligt 45 b § ska efter utstationeringsperioden på begäran av Arbetsmiljöverket lämna in kopior av anställningsavtal, lönespecifikationer, tidrapporter och intyg över gjorda löneutbetalningar samt bevis om utförda transporter och färdskrivardata.

Skyldigheten enligt första stycket ska fullgöras inom åtta veckor från det att begäran framställdes.

SFS 2022:462

Skyldighet för transportföretag och förare att tillhandahålla dokumentation vid vägkontroll

Rubriken införd g. Lag 2022:462. SFS2022-0462

45 d §

Ett transportföretag som är etablerat i ett annat land än Sverige och som utför en transport med en utstationerad förare ska säkerställa att föraren för en kontrolltjänsteman vid en vägkontroll på begäran visar upp

 1. en kopia av den inlämnade utstationeringsdeklarationen,

 2. bevis om de transporter som har betydelse för bedömningen av utstationeringsfrågan, och

 3. färdskrivardata.

SFS 2022:462

45 e §

En förare som utför en transport som avses i 5 c, 5 d eller 5 e § ska för en kontrolltjänsteman vid en vägkontroll visa upp

 1. bevis om de transporter som har betydelse för bedömningen av utstationeringsfrågan, och

 2. färdskrivardata.

SFS 2022:462

Sanktionsavgift

Rubriken införd g. Lag 2022:462. SFS2022-0462

45 f §

En sanktionsavgift ska tas ut om ett transportföretag har överträtt bestämmelsen om att på begäran visa upp en utstationeringsdeklaration i 45 d § 1.

I fråga om sanktionsavgiften tillämpas 38 §.

SFS 2022:462

45 g §

När ett beslut om sanktionsavgift enligt 45 f § har fått laga kraft får det verkställas enligt utsökningsbalken.

SFS 2022:462

Beställaransvar

Rubriken införd g. Lag 2022:462. SFS2022-0462

45 h §

Om ett transportföretag som är etablerat i ett annat land än Sverige utför en transport med en utstationerad förare utan att en utstationeringsdeklaration har lämnats in enligt 45 b §, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har beställt transporten till böter eller fängelse i högst ett år, om han eller hon

 1. vid tidpunkten för beställningen kände till eller hade skälig anledning att anta att föraren var utstationerad eller skulle utstationeras och att en utstationeringsdeklaration inte har lämnats in eller skulle lämnas in, eller

 2. beställt en transport som avses i 5 b § av transportföretaget och uppsåtligen eller av oaktsamhet inte senast en dag efter det att transporten har utförts underrättat Arbetsmiljöverket om utstationeringen.

Det ska inte dömas till ansvar enligt första stycket 2 om beställaren gjort vad som skäligen kan begäras av honom eller henne för att kontrollera att en utstationeringsdeklaration har lämnats in.

SFS 2022:462

Rätt att meddela föreskrifter

Rubriken införd g. Lag 2022:462. SFS2022-0462

45 i §

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter en utstationeringsdeklaration ska innehålla.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sanktionsavgifter enligt 45 f §.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om

 1. inlämning av utstationeringsdeklaration och anmälan om ändrade uppgifter enligt 45 b §,

 2. inlämning av dokumentation enligt 45 c §, och

 3. tillhandahållande av dokumentation vid vägkontroller enligt 45 d och 45 e §§.

SFS 2022:462

Skydd mot repressalier

Rubriken införd g. SFS2020-0594

46 §

En arbetsgivare får inte utsätta en utstationerad arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren har inlett rättsliga eller administrativa förfaranden om arbets- och anställningsvillkor

 1. enligt vad som följer av 6 §, 8 eller 11 §, eller

 2. enligt kollektivavtal, om förfarandet kan anses innefatta sådana kollektivavtalsvillkor som avses i 15, 16 eller 19 §.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 22 §.

SFS 2020:594

47 §

Om den som anser sig ha blivit utsatt för repressalier som strider mot 46 § visar omständigheter som ger anledning att anta att så är fallet, är det arbetsgivaren som ska visa att sådana repressalier inte har vidtagits.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 23 §.

SFS 2020:594

Skadestånd

Rubriken införd g. SFS2020-0594

48 §

En arbetsgivare ska betala skadestånd till

 1. den avtalsslutande arbetstagarorganisationen vid brott mot ett kollektivavtal som har slutits som en följd av en stridsåtgärd enligt 15, 16 eller 19 § eller varsel om en sådan åtgärd,

 2. den arbetstagarorganisation som har begärt handlingar eller översättning vid brott mot 22 §,

 3. den arbetstagarorganisation som har begärt en förhandlingsbehörig företrädare vid brott mot 45 §, och

 4. den utstationerade arbetstagaren vid brott mot upplysningsskyldigheten i 14 § och mot repressalieförbudet i 46 §.

Skadeståndet ska innefatta ersättning för den förlust som uppkommit och den kränkning som har inträffat.

Om det är skäligt kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 24 §.

SFS 2020:594

Rättegångsregler

Rubriken införd g. SFS2020-0594

49 §

Mål enligt 6 § första stycket, 8 § första stycket, 9 §, 11 § första stycket, 14, 21, 22, 45, 46 och 48 §§ handläggs, i den mån tvisten rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, enligt lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister.

Arbetstagares talan vid tingsrätt får föras vid tingsrätten i ort där arbetstagaren är eller har varit utstationerad.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 25 §.

SFS 2020:594

50 §

I mål enligt 6 § första stycket tillämpas

 • 33 § semesterlagen (1977:480) om preskription,

 • 23 § andra stycket föräldraledighetslagen (1995:584) om rättegången,

 • 9 § lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning om preskription m.m., och

 • 6 kap. 2–5, 8, 10 och 11 §§ diskrimineringslagen (2008:567) om bevisbörda, rätt att föra talan och preskription m.m.

I mål enligt 8 § första stycket tillämpas 16 § tredje och fjärde styckena lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare.

I mål enligt 11 § första stycket tillämpas det som gäller om preskription enligt svensk lag eller annan författning i fråga om de arbets- och anställningsvillkor som målet rör.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 26 §.

SFS 2020:594

51 §

I mål enligt 14, 21, 22, 45, 46 och 48 §§ tillämpas 64 § första stycket, 65 och 66 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet när det gäller den tid inom vilken förhandling ska begäras eller talan väckas. Om förhandling inte begärs eller talan inte väcks inom föreskriven tid, är rätten till förhandling respektive talan förlorad.

I mål enligt 21 § tillämpas, om det gäller semesterförmåner i kollektivavtal, även 33 § semesterlagen (1977:480) om preskription.

Anmärkning om flytt:

Tidigare beteckning 27 §.

SFS 2020:594

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:678

Denna lag träder i kraft d. 16 dec. 1999.

SFS 2000:772

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:65

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

(Lagen 2001:65 träder enl. F 2002:144 i kraft d. 1 juni 2002.)

SFS 2001:1215

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2002.

SFS 2002:144

(Utkom d. 16 april 2002.)

SFS 2002:294

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2002.

SFS 2003:316

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2003.

SFS 2005:398

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2005:427

(Utkom d. 14 juni 2005.)

SFS 2005:481

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2005:482

(Utkom d. 17 juni 2005.)

SFS 2008:477

Denna lag träder i kraft den 14 dec. 2008. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2008:573

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2009.

SFS 2010:228

Denna lag träder i kraft d. 15 april 2010.

SFS 2012:857

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.

SFS 2013:351

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2017:320

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2017.

2. Bestämmelserna i 5 b och 5 d §§ och 24 § första stycket punkt 1 och 2 tillämpas inte när det gäller kollektivavtal som har slutits före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 5 c § tillämpas även när det gäller kollektivavtal som har slutits före ikraftträdandet men bara för rättigheter som avser tiden efter ikraftträdandet.

4. Bestämmelserna i 9 b och 9 c §§ tillämpas i förhållande till en stat inom EES, som inte är en medlemsstat i Europeiska unionen, från den tidpunkt då staten ansluter sig till det samarbete som avses i artikel 6–7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2018:1473

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

SFS 2020:594
 1. Denna lag träder i kraft d. 30 juli 2020.

 2. Vid tillämpningen av den nya 13 § ska tid som en annan arbetstagare har varit utstationerad före ikraftträdandet inte beaktas.

 3. Bestämmelsen i den nya 31 § om underrättelseskyldigheten för en tjänstemottagare ska inte tillämpas när det gäller arbete som en utstationerad arbetstagare har påbörjat före ikraftträdandet.

 4. För en arbetstagare som vid ikraftträdandet har varit utstationerad i Sverige i mer än 12 månader ska en anmälan om förlängning enligt den nya 12 § göras senast d. 30 juli 2020.

 5. För arbete som en utstationerad arbetstagare har påbörjat före ikraftträdandet gäller bestämmelserna om anmälningsskyldighet och om kontaktperson i 10 och 11 §§ i deras lydelse före d. 30 juli 2020 i stället för de nya bestämmelserna i 29 och 32 §§.

 6. [Upphävd g. Lag 2022:462.]

SFS 2022:462
 1. Denna lag träder i kraft d. 21 aug. 2023 i fråga om 5 f § och i övrigt d. 15 juni 2022.

 2. De nya bestämmelserna i 5 c–5 e och 45 a–45 h §§ ska inte tillämpas på utstationering som har påbörjats före ikraftträdandet.

SFS 2022:1296

Denna lag träder i kraft d. 2 aug. 2022.