Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS1929-0116

Lag (1929:116) om tillsyn över stiftelser

Denna lag har enligt lag (1994:1221) upphört att gälla den 1 januari 1996.

Angående övergångsbestämmelser, se lag (1994:1221).

Inledande bestämmelser

Har någon anslagit egendom att såsom självständig förmögenhet fortvarande tjäna ett bestämt ändamål, skall den sålunda grundade stiftelsen anmälas hos KB i det län, där stiftelsens förvaltning huvudsakligen skall utövas. Beträffande pensionsstiftelse och personalstiftelse skall dock anmälan ske hos KB i det län, där arbetsgivaren har sitt hemvist.

SFS 1967:536

Anmälningsplikt föreligger ej beträffande:

 1. stiftelse, vars styrelse utgöres av statsmyndighet eller vars räkenskaper äro föremål för granskning i riksrevisionsverket;

 2. stiftelse, som förvaltas av riddarhusdirektionen eller av akademi eller annan inrättning, för vilken Konungen fastställt stadgar;

 3. stiftelse, som har av Konungen fastställda stadgar och enligt dem står under särskilt anordnad tillsyn;

 4. stiftelse, anförtrodd åt ideell förening eller annat samfund;

 5. stipendiestiftelse vid enskild undervisningsanstalt;

 6. stiftelse till förmån för medlemmar av viss släkt eller vissa släkter;

 7. stiftelse, vars förmögenhet ej överstiger tjugotusen kronor, samt

 8. stiftelse, som genom Konungens förordnande eller stiftarens föreskrift är undantagen från tillsyn enligt denna lag.

Anmälningsplikt föreligger dock städse beträffande pensionsstiftelse och personalstiftelse.

SFS 1971:935

Anmälningsplikt skall av stiftelsens styrelse fullgöras inom sex månader efter det styrelsen mottagit sitt uppdrag eller, där uppdraget mottagits under stiftarens livstid, inom sex månader efter hans död. Pensionsstiftelse och personalstiftelse skola av styrelsen alltid anmälas inom sex månader efter det styrelsen mottagit sitt uppdrag.

Finnes vid dödsfall, att den avlidne förordnat om stiftelse, skall den, som omhänderhar dödsboet, om förordnandet utan dröjsmål underrätta den av stiftaren utsedda styrelsen eller den, som erhållit stiftarens uppdrag att utse styrelse. Har stiftaren ej förordnat om styrelse eller varder därutinnan lämnat uppdrag ej mottaget, skall anmälan göras till KB, som tillser att stiftelsen förses med styrelse.

Har vid utgången av ett kalenderår förmögenheten för stiftelse, som avses i 2 § under 7) och ej redan står under tillsyn enligt denna lag, ökats så, att den överstiger tjugotusen kronor, åligger det styrelsen, där icke på grund av första stycket anmälan om stiftelsen må ske vid en senare tidpunkt, att göra sådan anmälan inom sex månader efter årets utgång.

SFS 1971:935

Vid anmälan om stiftelse skola, i den mån så kan ske, fogas dels i bestyrkt avskrift stiftarens förordnande angående stiftelsen samt stadgar och övriga handlingar, som innefatta föreskrifter för denna, dels ock uppgift om storleken och beskaffenheten av stiftelsens förmögenhet.

Finnes för stiftelsen särskilt inrättad styrelse, skola tillika uppgivas fullständiga namn, nationalitet och hemvist för varje styrelseledamot, vilkens uppdrag ej är fästat vid viss befattning.

Äskas KB:s fastställelse å stadgar för stiftelse, har KB att meddela sådan fastställelse, så framt stiftelsen finnes främja ett allmännyttigt ändamål.

Stadgar skola angiva:

 1. stiftelsens benämning, så avfattad, att stiftelsen därigenom tydligt skiljer sig från andra kända stiftelser;

 2. stiftelsens ändamål samt, därest understöd eller förmån skall utgå från stiftelsen, de villkor, som härför skola gälla;

 3. den ort, där styrelsen skall hava sitt säte;

 4. huru stiftelsens angelägenheter skola handhavas;

 5. huru revision skall ske; samt, då för stiftelsen finnes särskilt inrättad styrelse;

 6. huru styrelsen skall vara sammansatt och ledamot av styrelsen utses, i fall ej ledamotskapet är fästat vid viss befattning.

Styrelseledamöter, som genom att överträda denna lag eller de för stiftelsen gällande föreskrifter eller eljest uppsåtligen eller av vårdslöshet tillskynda stiftelsen skada, svare för skadan, en för alla och alla för en.

Gör styrelse eller ledamot av styrelse sig skyldig till missvård av stiftelsens angelägenheter, äger domstol, med iakttagande, där så ske kan, av de föreskrifter stiftaren må hava meddelat angående utseende av styrelse, att för den tid och i den omfattning, omständigheterna påkalla, förordna om annan förvaltning av stiftelsen.

Om tillsyn

Anmäld stiftelse skall stå under KB:s tillsyn, där KB finner stiftelsen främja ett allmännyttigt ändamål. KB äge dock från tillsyn undantaga stiftelse, som redan är underkastad nöjaktig tillsyn eller för vilken tillsyn enligt denna lag eljest på grund av särskilda omständigheter finnes icke vara behövlig. Har stiftelses förmögenhet nedgått under tjugotusen kronor, må KB jämväl undantaga stiftelsen från tillsyn, där ej fråga är om pensionsstiftelse eller personalstiftelse.

För stiftelse, som står under tillsyn enligt denna lag, gälle vad här nedan i 9-18 §§ stadgas. I fråga om pensionsstiftelse och personalstiftelse gäller dock vad i 10 och 14 §§ stadgas med de ändringar och tillägg som följa av 16 och 17 §§ lagen den 9 juni 1967 om tryggande av pensionsutfästelse m. m.

SFS 1971:935

Det tillkommer KB att övervaka, att stiftelses förvaltning handhaves i överensstämmelse med denna lag och de för stiftelsen gällande föreskrifter; och har KB jämväl att tillhandagå stiftelsen med erforderliga råd och upplysningar.

KB åligger tillse, att för stiftelse finnes styrelse; och äger KB, där ledighet uppkommer i styrelse och omständigheterna det påkalla, uppdraga åt lämplig person att tjänstgöra såsom styrelseledamot, intill dess sådan varder i behörig ordning utsedd.

Förvaltas stiftelse av särskilt inrättad styrelse och blir ledamotsplats, som ej är fästad vid viss befattning, ledig eller besatt med ny ledamot, skall styrelsen ofördröjligen göra skriftlig anmälan därom hos KB.

Finnes vid dödsfall, att den avlidne ensam var styrelse för stiftelse, och är uppdraget ej fästat vid viss befattning, åligger den, som har dödsboet om händer, att om förhållandet ofördröjligen göra skriftlig anmälan hos KB.

Genom styrelsens försorg skall hållas en ordnad samling av alla stiftelsen rörande gåvobrev, testamenten och andra urkunder ävensom eljest beträffande förvaltningen meddelade föreskrifter. Till denna samling skall föras ett efter tidsföljd ordnat register.

Stiftelses penningar och värdepapper må ej sammanblandas med annan tillhöriga penningar eller värdepapper; dock må, där två eller flera stiftelser hava samma styrelse eller såsom styrelser hava olika myndigheter, vilka förvalta samma kommunala samfällighets medel, gemensam placering av stiftelsernas medel äga rum, i den mån hinder därför icke möter i de för stiftelserna gällande föreskrifter.

Styrelsen åligger att föra räkenskaper över stiftelsens tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter, årligen avsluta räkenskaperna samt inom tre månader efter räkenskapsårets slut till KB insända dels berättelse, huru stiftelsens ändamål blivit under året främjat, dels ock sammandrag av räkenskaperna enligt formulär, som Konungen fastställt.

KB har att med ledning av de jämlikt 14 § insända handlingarna granska stiftelsens förvaltning. Vid granskningen bör huvudsakligen tillses, att stiftelsens medel icke dragas från ändamål, vartill de äro bestämda, och att förmögenheten är på nöjaktigt sätt placerad.

Finner KB vid granskningen ytterligare handlingar eller upplysningar rörande stiftelsens förvaltning erforderliga, äge KB infordra sådana från styrelsen.

Där omständigheterna sådant påkalla, äge KB jämväl hos styrelsen förrätta granskning av stiftelsens förvaltning, därvid stiftelsens räkenskaper, kassa, värdehandlingar, säkerhetshandlingar och protokoll skola av styrelsen hållas tillgängliga.

Har styrelse fattat beslut, som står i strid med lag eller de för stiftelsen gällande föreskrifter, äge KB förbjuda verkställighet av beslutet eller, om sådan ägt rum, förelägga styrelsen att vidtaga rättelse. KB må ock eljest förelägga styrelsen att fullgöra vad den åligger.

KB äge, där ej fråga är om föreskrift, vars överträdande är belagt med straff, utsätta vite vid meddelande av föreläggande eller förbud enligt denna lag samt fälla till sådant vite.

Om utförande av talan, vartill enligt 6 eller 7 § fog må förefinnas, äge KB förordna, ändå att anmälan av sakägare icke gjorts.

Är talan av beskaffenhet, som i 7 § sägs, må KB, intill dess domstolen slutligen prövat saken eller annorlunda bestämt, förordna om annan förvaltning av stiftelsen i den omfattning, omständigheterna påkalla.

Särskilda bestämmelser

Försummar styrelseledamot att fullgöra vad enligt 3 eller 11 § åligger honom, döms till böter.

Förseelsen åtalas av allmän åklagare. Åtalet anhängiggöres vid allmän underrätt i den ort, där styrelsen har sitt säte, eller, om bestämmelse härutinnan icke är meddelad, där stiftelsens förvaltning huvudsakligen skall utövas.

SFS 1991:246

Beslut av Konungens befallningshavande enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Förbud enligt 16 § och förordnande enligt 18 § andra stycket skall gälla även om beslutet överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 1995:6

Över stiftelser, som anmälts enligt denna lag, skall hos KB föras förteckning.

De i kungl. cirkulären d. 24 april 1788, d. 10 okt. 1806 och d. 13 juli 1809 meddelade bestämmelser skola icke äga tillämpning å stiftelse, som står under tillsyn enligt denna lag.

De närmare föreskrifter, som må erfordras för tillämpningen av denna lag, meddelas av Konungen.