Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Utfärdad den 19 april 1974.

1 §

Identitetsbeteckning i numerisk form (organisationsnummer) ska fastställas för

  1. aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening, samfällighetsförening, ömsesidigt försäkringsbolag, ömsesidigt tjänstepensionsbolag, försäkringsförening och tjänstepensionsförening,

  2. erkänd arbetslöshetskassa och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn,

  3. kommun, region, kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan kommuner,

  4. registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar, och

  5. stiftelse.

SFS 2019:851

2 §

Organisationsnummer skall fastställas för annan juridisk person än som avses i 1 § såvida statlig myndighet, hos vilken den juridiska personen är registrerad eller har mål eller ärende anhängigt, påkallar detta. Organisationsnummer fastställes vidare för juridisk person som ansöker därom.

Vad i första stycket sagts gäller i motsvarande mån i fråga om enkelt bolag, partrederi samt utländskt företags filial i Sverige.

Organisationsnummer får icke fastställas för konkursbo.

3 §

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer får förordna att organisationsnummer skall fastställas för statlig myndighet.

4 §

Organisationsnummer består av tio siffror av vilka den sista är kontrollsiffra. Tilldelat organisationsnummer får icke ändras eller ånyo användas vid tilldelning av nummer.

5 §

Skatteverket utfärdar anvisningar för och har tillsynen över tilldelning av organisationsnummer. Hos verket föres register över tilldelade organisationsnummer.

SFS 2003:648

6 §

Beslut angående fastställande av organisationsnummer överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

SFS 2003:648

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1974:174

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 1975. Organisationsnummer behöver emellertid icke fastställas för handelsbolag eller ekonomisk förening, som registrerats i handels- respektive föreningsregister före d. 1 juli 1975, såvida bolaget eller föreningen icke tilldelats registreringsnummer för taxerings- eller avgiftsändamål.

SFS 1999:936

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000.

SFS 2003:648

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004. Äldre föreskrifter i 6 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som sägs om Riksskatteverket skall då i stället gälla Skatteverket.

SFS 2004:576

Denna lag träder i kraft d. 8 okt. 2004.

SFS 2004:805

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2005.

SFS 2004:1253

(Utkom d. 17 dec. 2004.)

SFS 2006:600

Denna lag träder i kraft d. 18 aug. 2006.

SFS 2009:248

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010.

SFS 2011:70

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2019:851

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020.