Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1975:417) om sambruksföreningar

Utfärdad den 29 maj 1975.

Omtryckt i SFS 1987:671

Allmänna bestämmelser

1 §

Ekonomisk förening med ändamål att driva jordbruk eller trädgårdsnäring för medlemmarnas gemensamma räkning kan registreras som sambruksförening.

Sambruksförening får driva även annan verksamhet än sådan som avses i första stycket, om denna andra verksamhet har samband med föreningens ändamål.

2 §

För en sambruksförenings skyldigheter får endast föreningens tillgångar tas i anspråk. De fordringar på medlemsinsatser och medlemsavgifter som har förfallit till betalning ska räknas in i tillgångarna.

SFS 2018:711

Bildandet av en sambruksförening

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1987-0671

3 §

En sambruksförening ska ha minst tre medlemmar. Föreningen ska också ha stadgar.

Av 12 och 14 §§ följer att en sambruksförening ska ha en styrelse och minst en revisor.

Bestämmelserna i 2 kap. och 3 kap. 48 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller också i fråga om sambruksföreningar.

SFS 2018:711

4 §

En sambruksförenings stadgar ska innehålla följande uppgifter:

 1. föreningens företagsnamn,

 2. vilken verksamhet föreningen ska bedriva,

 3. på vilken ort i Sverige föreningens styrelse ska ha sitt säte,

 4. hur stor den obligatoriska insatsen ska vara och hur insatsen ska fullgöras,

 5. om regelbundna eller på särskilt beslut om uttaxering beroende avgifter till föreningen ska förekomma, avgifternas belopp eller det högsta belopp till vilket de får bestämmas,

 6. antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag,

 7. den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta,

 8. hur en föreningsstämma ska sammankallas,

 9. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma,

 10. de värderingsgrunder som ska tillämpas när föreningen ska lösa in en medlems andel,

 11. grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas, och

 12. hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen upplöses.

SFS 2018:1660

5 §

[Upphävd g. Lag (2018:711).]

SFS 2018:711

5 a §

Bestämmelsen i 1 kap. 15 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

SFS 2018:711

Föreningens medlemmar m.m.

Rubriken införd g. SFS1987-0671

6 §

Bestämmelserna i 4 kap. 1 §, 2 § första stycket och 4, 5 och 711 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Vid tillämpningen av bestämmelserna ska dock hänvisningen i 4 kap. 5 § till 10 kap. 1113 och 15 §§ och 13 kap. 2 § i stället avse 9 § i denna lag.

En ansökan om att bli medlem i föreningen ska prövas av föreningsstämman, om något annat inte har bestämts i stadgarna.

SFS 2018:711

7 §

[Upphävd g. Lag (2018:711).]

SFS 2018:711

8 §

Styrelsen ska föra en medlemsförteckning. Förteckningen ska ha till ändamål att ge föreningen, medlemmarna och andra underlag för att bedöma medlemsförhållandena i föreningen.

Medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om

 1. varje medlems namn och postadress,

 2. tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen,

 3. det antal medlemsinsatser som medlemmen deltar med i föreningen, och

 4. det sammanlagda beloppet inbetalda medlemsinsatser enligt den senast fastställda balansräkningen.

Medlemsförteckningen kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. Den kan också föras med automatiserad behandling eller på annat liknande sätt.

Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av den. Om förteckningen förs med automatiserad behandling, ska föreningen ge var och en som begär det tillfälle att hos föreningen ta del av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av förteckningen.

SFS 2016:110

8 a §

Medlemsförteckningen ska upprättas så snart föreningen har bildats.

När en ny medlem har gått in i föreningen, ska uppgifter enligt 8 § andra stycket 1–3 utan dröjsmål antecknas i medlemsförteckningen.

Om en medlem eller någon annan behörig person anmäler att ett förhållande som har angetts i medlemsförteckningen har ändrats, ska ändringen utan dröjsmål antecknas i förteckningen. Vid en medlems avgång ska också tidpunkten för avgången antecknas.

SFS 2016:110

8 b §

Bestämmelserna om medlemsförteckningen i 5 kap. 68 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

SFS 2018:711

Lösen av andelar

Rubriken införd g. SFS1987-0671

9 §

När någon har upphört att vara medlem i föreningen, är föreningen skyldig att sex månader därefter lösa hans eller hennes andel.

Bestämmelserna i 10 kap. 12 § och 15 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Vid tillämpningen av bestämmelserna ska hänvisningarna till 10 kap. 11 § i den lagen i stället avse första stycket i denna paragraf.

Om en förenings stadgar innehåller en inskränkning av rätten enligt första stycket eller 10 kap. 12 § lagen om ekonomiska föreningar för någon som har upphört att vara medlem i föreningen, ska detta gälla utom i de fall som avses i 3 kap. 7 § samma lag.

SFS 2018:711

9 a §

Bestämmelserna om återbetalning av medlemsinsatser i 10 kap. 14 och 1719 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Det som sägs där om insats ska i stället avse lösenbelopp för medlems andel.

SFS 2018:711

10 §

I stadgarna kan intagas förbehåll att föreningen skall ha rätt att lösa andel som övergår till ny ägare. Finnes sådant förbehåll skall i stadgarna anges inom vilken tid lösningsrätten skall göras gällande hos förvärvaren samt inom vilken tid ersättningen skall betalas.

SFS 1987:671

11 §

Tvist om rätt att inträda som medlem i förening samt om rätt till lösen av andel och om lösenbeloppets storlek prövas av tre skiljemän enligt lagen (1929:145) om skiljemän, om ej annat har bestämts i stadgarna.

Kostnaderna för skiljeförfarandet skall bäras av föreningen, om ena skiljemännen av särskilda skäl ålägger föreningens motpart att helt eller delvis svara för dessa kostnader.

SFS 1987:671

Föreningens ledning

Rubriken införd g. SFS1987-0671

12 §

Bestämmelserna i 7 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar med följande undantag:

 1. Styrelsen består av en eller flera ledamöter.

 2. Styrelsen får inte tillsättas på något annat sätt än genom val på föreningsstämman.

 3. Bestämmelserna om verkställande direktör gäller inte.

Första stycket 2 gäller inte arbetstagarrepresentanter som utses enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

SFS 2018:711

Föreningsstämman

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1987-0671

13 §

Bestämmelserna om föreningsstämman i 6 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar med följande undantag:

 1. Avsteg får inte göras i stadgarna från bestämmelsen i 6 kap. 3 § första stycket om att varje medlem har en röst.

 2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt valda fullmäktige.

 3. Hänvisningen i 6 kap. 36 § andra stycket till 10 kap. ska i stället avse 9 § i denna lag.

SFS 2018:711

Revision och särskild granskning samt redovisning

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1975-0417

14 §

Bestämmelserna i 8 och 9 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Bestämmelser om bokföring och annan redovisning finns i bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554).

SFS 2018:711

Värdeöverföringar från föreningen, m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2016-0110

15 §

Bestämmelserna om värdeöverföringar från föreningen och om vinstutdelning och viss annan användning av föreningens egendom i 1215 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

SFS 2018:711

Likvidation och upplösning

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1987-0671

16 §

Bestämmelserna i 17 och 18 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Det som föreskrivs i 17 kap. 3 § 3 och 16 § första stycket 4 för det fall antalet föreningsmedlemmar har blivit mindre än tre, ska i en sambruksförening tillämpas om antalet medlemmar har blivit mindre än tre och ett tillräckligt antal medlemmar inte har inträtt inom ett år och Bolagsverket inte heller har funnit särskilda skäl för att medge att föreningens verksamhet ändå får fortsätta.

SFS 2018:711

Skadestånd m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1987-0671

17 §

Bestämmelserna i 21 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

SFS 2018:711

Föreningens företagsnamn

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1660

18 §

En sambruksförenings företagsnamn ska innehålla ordet sambruksförening.

En sambruksförenings företagsnamn får inte innehålla ordet bolag eller något annat ord som kan leda till missförståndet att det är ett bolag som innehar företagsnamnet.

Företagsnamnet ska tydligt skilja sig från andra hos Bolagsverket registrerade företagsnamn för föreningar i samma län som är bestående. För registrering av en sambruksförenings företagsnamn gäller i övrigt lagen (2018:1653) om företagsnamn.

Bestämmelserna i 20 kap. 4 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar.

SFS 2018:1660

Registrering m.m.

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1987-0671

19 §

Bestämmelserna i 19 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om sambruksföreningar. Ett beslut om sådan ändring av stadgarna att styrelsens säte ska flyttas från ett län till ett annat får dock inte registreras, om sambruksföreningens företagsnamn på grund av 18 § tredje stycket i denna lag inte får föras in i Bolagsverkets register.

Inskrivning av uppgifter angående sambruksföreningar ska göras i en särskild avdelning av det föreningsregister som avses i 19 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

Bolagsverkets beslut enligt 16 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2018:1660

Straff och vite

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1987-0671

20 §

Bestämmelserna om straff och vite i 22 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar i fråga om sambruksföreningar. Hänvisningarna i 22 kap. 1 § till 5 kap. 15 §§ ska då i stället avse 8 och 8 a §§ i denna lag.

SFS 2018:711

21 §

[har upphävts genom lag (1987:671).]

SFS 1987:671

22 §

[har upphävts genom lag (1987:671).]

SFS 1987:671

23 §

[har upphävts genom lag 1987:671).]

SFS 1987:671

24 §

[har upphävts genom lag (1987:671).]

SFS 1987:671

25 §

[har upphävts genom lag (1987:671).]

SFS 1987:671

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1975:417

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1976, då lagen (1948:218) om sambruksföreningar upphör att gälla. Den gamla lagen skall dock fortfarande tillämpas på sambruksförening som är registrerad enligt den lagen.

2. På föreningssammanträde enligt den gamla lagen kan i den ordning som anges i 47 § första stycket nämnda lag beslutas att föreningen skall ombildas till sambruksförening enligt den nya lagen. Beslutas sådan ombildning, skall styrelse utses och nya stadgar antagas.

När sambruksförening som har ombildats enligt första stycket registrerats, skall den anses ha övertagit den tidigare föreningens samtliga tillgångar och förpliktelser.

3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

SFS 1987:671

(Omtryck)

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1988.

2. Registrering och verkställande av ett beslut av föreningsstämman som har fattats före utgången av dec. 1987 samt talan mot ett sådant beslut skall ske enligt äldre bestämmelser.

3. En likvidation skall genomföras enligt äldre bestämmelser, om likvidator har utsetts före utgången av dec. 1987.

4. Redan från och med dagen för utfärdandet av denna lag får föreningsstämman med tillämpning av bestämmelserna om majoritetskrav i 7 kap. 14 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar besluta sådana ändringar i stadgarna som behövs för att stadgarna skall stämma överens med denna lag. Beslutet skall gälla från och med d. 1 jan. 1988.

5. Om en sambruksförenings stadgar efter utgången av dec. 1987 strider mot denna lag, skall styrelsen utan dröjsmål lägga fram förslag till föreningsstämman om ändring av stadgarna till överensstämmelse med den nya lagen.

SFS 1987:1253

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1988.

SFS 1992:1453

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 1993.

2. En länsstyrelse kan även efter ikraftträdandet vara registreringsmyndighet, dock längst fram till d. 1 jan. 1995. Regeringen bestämmer vid vilken tidpunkt varje länsstyrelses föreningsregister skall överföras till Patent- och registreringsverket. Fram till den tidpunkt då sådan överföring sker gäller 18 och 19 §§ i sin äldre lydelse.

SFS 1995:37

Denna lag träder i kraft d. 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

SFS 1999:1087

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter d. 31 dec. 1999.

SFS 2003:870

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2004.

2. I fråga om ärenden enligt 16 § som har inletts före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser tillämpas.

SFS 2004:250

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2006:866

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2007.

2. Den som har utsetts till revisor i en sambruksförening före ikraftträdandet och som enligt den nya lydelsen av 8 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar inte längre ensam kan vara revisor i föreningen får ändå kvarstå som revisor till utgången av den första föreningsstämma som hålls efter utgången av år 2008.

SFS 2008:93

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2008.

SFS 2013:430

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013.

SFS 2016:110

1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016.

2. Bestämmelsen i 8 § andra stycket 2 om att medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen tillämpas inte om medlemmen har förts in i medlemsförteckningen före ikraftträdandet.

3. Vid registrering och verkställande av ett föreningsstämmobeslut som har fattats före lagens ikraftträdande samt vid talan mot ett sådant beslut gäller äldre bestämmelser.

4. Äldre bestämmelser gäller i fråga om värdeöverföring från föreningen och avsättning till reservfond, om beräkningen ska grunda sig på en årsredovisning som har upprättats före ikraftträdandet.

5. Äldre bestämmelser om dispens gäller om en förening före lagens ikraftträdande har ansökt om tillstånd att få sätta ner reservfonden för annat ändamål än täckning av förlust.

SFS 2018:711

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2018:1660

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.