Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Aktiebolagsförordning (1975:1387)

Denna förordning har enligt F (2005:559) upphört att gälla den 1 januari 2006.

Utfärdad den 15 december 1975.

Inledande bestämmelser

Anmälan för registrering enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller 12 kap. 8 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar skall göras skriftligen hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten). Av förordningen (2004:329) om bank- och finansieringsrörelse framgår att 25, 26 och 31 §§ inte gäller för kreditmarknadsbolag samt att andra–fjärde styckena, 25, 26, 31 och 38–55 §§ inte gäller för bankaktiebolag. I samma förordning finns ytterligare bestämmelser om registrering m.m. av bankaktiebolag.

Anmälan för registrering enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen av bolag skall undertecknas av alla styrelseledamöter samt verkställande direktören. Annan anmälan skall undertecknas av en styrelseledamot eller verkställande direktören. Anmälan av bolag i likvidation skall undertecknas av likvidatorn eller, när flera likvidatorer har utsetts, likvidatorerna.

Anmälan samt handling som ges in för registrerat bolag enligt denna förordning skall innehålla uppgift om bolagets organisationsnummer enligt lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Handlingar, som enligt denna förordning skall ges in i avskrift, får även ges in i fotokopia. Avskrift eller fotokopia skall vara bestyrkt.

SFS 2004:349

Registrering av aktiebolag

En anmälan för registrering enligt 2 kap. 9 § aktiebolagslagen (1975:1385) av bolag skall innehålla uppgift om

 1. bolagets postadress,

 2. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum och postadress beträffande stiftarna samt, om ett handelsbolag är stiftare, varje obegränsat ansvarig bolagsman,

 3. fullständigt namn, personnummer eller, om sådant saknas, födelsedatum, postadress och, om postadressen avviker från hemvistet, hemvist för följande personer:

  1. styrelseordförande,

  2. annan styrelseledamot,

  3. styrelsesuppleant,

  4. verkställande direktör,

  5. vice verkställande direktör,

  6. firmatecknare,

  7. person som har fått bemyndigande enligt 8 kap. 33 § aktiebolagslagen,

  8. revisor,

  9. revisorssuppleant,

  10. lekmannarevisor,

  11. suppleant för lekmannarevisor,

 4. hur bolagets firma tecknas,

 5. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade aktier efter avdrag för aktier som har förklarats förverkade och inte övertagits av någon annan (bolagets aktiekapital),

 6. det belopp som har betalats med pengar eller apportegendom.

Är revisorn ett registrerat revisionsbolag, skall bolagets organisationsnummer anges.

Anmälningen skall innehålla en försäkran att stiftarna och de i första stycket 3 angivna personerna inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken samt att revisorerna uppfyller de i 10 kap. 10–12 §§ aktiebolagslagen angivna behörighetskraven och lekmannarevisorerna de i 11 kap. 10 § samma lag angivna behörighetskraven. I fråga om personer som har fått bemyndigande enligt 8 kap. 33 § aktiebolagslagen fordras dock endast en försäkran att den bemyndigade inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. I anmälningen eller i en annan handling som ges in till registreringsmyndigheten skall det även finnas av revisorerna och lekmannarevisorerna undertecknade bekräftelser på att de har åtagit sig uppdragen.

SFS 1998:1365

Vid anmälan som avses i 2 § skall följande handlingar ges in:

 1. original eller fotokopia av stiftelseurkunden och avtal enligt 2 kap. 3 § fjärde stycket aktiebolagslagen (1975:1385), som inte har tagits in i stiftelseurkunden, samt avskrift av balans- eller resultaträkningar som anges i samma stycke,

 2. original eller fotokopia av teckningslistor på vilka aktieteckning har skett,

 3. kopia av protokollet vid konstituerande stämman,

 4. två exemplar av den bolagsordning som har antagits vid den konstituerande stämman, om bolagsordningen avviker från det i stiftelseurkunden intagna förslaget till bolagsordning,

 5. en kopia av protokoll eller annan handling som bestyrker val av styrelseledamot, styrelsesuppleant, revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor, om denne inte har valts på den konstituerande stämman,

 6. en försäkran på heder och samvete att uppgifterna i anmälan om val av styrelseordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och firmatecknare, om bemyndigande enligt 8 kap. 33 § aktiebolagslagen och om hur bolagets firma tecknas stämmer överens med de beslut som bolaget har fattat,

 7. en handling på vilken varje styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare och enligt 8 kap. 33 § aktiebolagslagen bemyndigad person har skrivit sin av vittnen styrkta namnteckning, om detta inte har skett på själva anmälningshandlingen,

 8. intyg från bankinstitut om det belopp som har satts in på särskild räkning hos institutet såsom betalning för bolagets aktier med uppgift om när uttag från räkningen först har skett,

 9. sådant revisorsyttrande som anges i 2 kap. 9 § andra stycket 4 aktiebolagslagen.

Om den som anmäls som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör eller firmatecknare inte är folkbokförd i Sverige, skall det vid anmälan ges in en fotokopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde. Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar om det behövs för att säkerställa den anmäldes identitet.

SFS 1998:1365

Anmälan av vissa förvärv

Rubriken införd g. SFS1975-1387

Vid anmälan för registrering enligt 2 kap. 9 c § aktiebolagslagen (1975:1385) skall följande handlingar ges in:

 1. avskrift av bolagsstämmans protokoll,

 2. avskrift av det avtal som bolagsstämman godkänt,

 3. styrelsens redogörelse enligt 2 kap. 9 a § andra stycket aktiebolagslagen,

 4. sådant revisorsyttrande som anges i 2 kap. 9 a § tredje stycket aktiebolagslagen.

<kgp:refblock>

Förutv. 4 § upphävd g. F 1992:1255.

</kgp:refblock>

SFS 1994:1361

Omvandling av aktie

Rubriken införd g. SFS1975-1387

Anmälan för registrering enligt 3 kap. 1 § sista stycket aktiebolagslagen (1975:1385) av omvandling av aktie skall ange de aktieslag, som beröres av omvandlingen, och hur många aktier av varje slag, som omvandlas.

SFS 1992:1255

Ökning av aktiekapitalet

Anmälan för registrering enligt 4 kap. 12 § aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut om nyemission skall ange

 1. det sammanlagda nominella beloppet av tecknade och tilldelade nya aktier efter avdrag för aktier som har förklarats förverkade och ej övertagits av annan (ökningen av aktiekapitalet),

 2. det belopp som skall betalas med pengar eller apportegendom eller genom kvittning,

Avser anmälningen en nyemission på vilken lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m. m. är tillämplig, skall anmälningen innehålla en försäkran att bestämmelserna i 3 och 4 §§ samt i förekommande fall 5 § första stycket sistnämnda lag har iakttagits.

SFS 1993:1216

Vid anmälan som avses i 6 § skall följande handlingar ges in:

 1. avskrift av protokoll med emissionsbeslutet samt, när teckning har skett i protokollet, detta i original eller fotokopia,

 2. avskrift av styrelsens redogörelse och revisorernas yttrande enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen (1975:1385),

 3. original eller fotokopia av avtal som ligger till grund för bestämmelse som avses i 4 kap. 6 § aktiebolagslagen,

 4. ett exemplar av varje tidning i vilken kungörelse om emissionsbeslutet har varit införd,

 5. ett exemplar av emissionsprospektet, när sådant skall upprättas,

 6. original eller fotokopia av teckningslistor på vilka aktieteckning har skett,

 7. intyg från en auktoriserad eller godkänd revisor om att hälften av det belopp som skall betalas med pengar för aktierna i kapitalökningen har betalats in, eller, om bolagets bundna egna kapital före emissionen understiger en miljon kronor, intyg från bankinstitut om det belopp som har satts in på särskild räkning hos institutet såsom betalning för de nyemitterade aktierna,

 8. sådant revisorsyttrande angående apportegendom som anges i 4 kap. 12 § första stycket 5 aktiebolagslagen.

Har emissionsbeslutet fattats av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, skall avskrift av bolagsstämmans protokoll fogas till anmälningshandlingen.

Om ett beslut om nyemission innebär att aktier skall tecknas mot betalning av lägre belopp än det nominella, skall vid anmälningen fogas ett intyg från auktoriserad eller godkänd revisor om att sådan överföring eller uppskrivning har skett som anges i 4 kap. 1 § fjärde stycket aktiebolagslagen.

SFS 1994:1361

Anmälan för registrering enligt 4 kap. 13 § aktiebolagslagen (1975:1385) om betalningen för nyemitterade aktier skall ange

 1. hur många av de i den registrerade kapitalökningen ingående aktierna som har blivit till fullo betalda,

 2. hur många aktier som har betalats med pengar eller genom kvittning.

Vid anmälan skall ges in intyg av auktoriserad eller godkänd revisor som bestyrker uppgiften enligt första stycket 1.

SFS 1992:1255

Vid anmälan för registrering enligt 4 kap. 15 § aktiebolagslagen (1975:1385) av bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission skall det ges in en avskrift av bolagsstämmans protokoll.

SFS 1993:1216

Vid anmälan för registrering enligt 4 kap. 16 § aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut om fondemission skall följande handlingar ges in:

 1. avskrift av bolagsstämmans protokoll,

 2. avskrift av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda balansräkningen,

 3. ett exemplar av varje tidning i vilken kungörelse om emissionsbeslutet har varit införd, när fråga är om avstämningsbolag.

SFS 1993:1216

Konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning

Anmälan för registrering enligt 5 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut om emission av skuldebrev skall ange det belopp varmed aktiekapitalet kan ökas genom utbyte eller nyteckning av aktier och den tid inom vilken utbyte eller nyteckning kan ske. Gäller anmälningen konvertibla skuldebrev, skall den innehålla försäkran att villkoren för utbyte har bestämts så att vederlaget för varje skuldebrev, i förekommande fall tillsammans med ett kontant belopp som erlägges vid utbytet, ej understiger det nominella beloppet på aktie som utlämnas vid utbyte.

I fråga om vilka handlingar som skall ges in vid anmälan äger 7 § första stycket 1-5 samt andra stycket samma paragraf motsvarande tillämpning.

Har styrelsen eller styrelseledamot fattat beslut med stöd av 5 kap. 4 § fjärde stycket aktiebolagslagen, skall skriftlig uppgift från styrelsen eller styrelseledamoten om beslutets innehåll jämte avskrift av uppgiften fogas till anmälningshandlingen.

Avser anmälningen en emission på vilken lagen (1987:464) om vissa riktade emissioner i aktiemarknadsbolag, m. m. är tillämplig, skall anmälningen innehålla en försäkran att bestämmelserna i 3 och 4 §§ samt i förekommande fall 5 § första stycket sistnämnda lag har iakttagits.

SFS 1987:462

Vid anmälan för registrering enligt 5 kap. 9 § aktiebolagslagen (1975: 1385) av bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av skuldebrev äger 9 § motsvarande tillämpning.

Vid anmälan för registrering enligt 5 kap. 14 § aktiebolagslagen (1975:1385) av hur många aktier som har getts ut i utbyte eller som har nytecknats och till fullo betalats skall följande handlingar ges in:

 1. original eller fotokopia av teckningslistor på vilka aktieteckning har skett, när anmälningen görs på grund av nyteckning,

 2. intyg av auktoriserad eller godkänd revisor

  1. vid utbyte, att bolaget på grund av emissionen har tillförts vederlag till ett värde motsvarande minst sammanlagda beloppet av de aktier som har getts ut i utbyte,

  2. vid nyteckning, att aktierna till fullo har betalats,

 3. uppgift om till vilket beslut om emission av skuldebrev åtgärden om utbyte eller nyteckning hänför sig.

SFS 1993:1216

Nedsättning av aktiekapitalet

Anmälan för registrering enligt 6 kap. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut om nedsättning av aktiekapitalet skall, när nedsättningen helt eller delvis sker för återbetalning till aktieägarna eller avsättning till fri fond, innehålla en försäkran att det efter nedsättningen finns full täckning för det bundna egna kapitalet.

Vid anmälan skall följande handlingar ges in:

 1. avskrift av bolagsstämmans protokoll,

 2. två avskrifter av handlingar enligt 4 kap. 4 § första stycket 1–3 aktiebolagslagen.

Om beslutet om nedsättning har fattats enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen skall i stället följande handlingar ges in:

 1. avskrift av protokoll eller annan handling som utvisar vilka aktier som skall inlösas, och

 2. avskrift av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda balansräkningen.

SFS 1994:1361

Vid anmälan för registrering enligt 6 kap. 10 § aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av aktier enligt förbehåll i bolagsordningen skall följande handlingar ges in:

 1. avskrift av protokoll eller annan handling som utvisar vilka aktier som skall inlösas,

 2. avskrift av den för närmast föregående räkenskapsår fastställda balansräkningen.

SFS 1994:1361

Bolagets ledning

Vid en anmälan för registrering enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen (1975:1385) av bolagets ställföreträdare och av postadress tillämpas 2 § första stycket 1, 3 och 4 samt tredje stycket samma paragraf.

Om anmälningen inte endast avser ändring av hemvist eller postadress, tillämpas 3 § första stycket 5–7 och andra stycket.

SFS 1998:1365

Bolagsstämma

Vid en anmälan för registrering enligt 9 kap. 35 § aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut om ändring av bolagsordningen skall följande handlingar ges in:

 1. kopia av bolagsstämmans protokoll,

 2. två exemplar av bolagsordningen i dess nya lydelse,

 3. om ändringen avser införande av avstämningsförbehåll, uppgift om den dag från vilken förbehållet skall tillämpas.

SFS 1998:1365

Om ett bolagsstämmobeslut som skall anmälas för registrering enligt aktiebolagslagen (1975:1385) klandras, skall rätten underrätta registreringsmyndigheten, när

 1. talan har väckts,

 2. dom eller slutligt beslut som har vunnit laga kraft föreligger, eller

 3. det genom beslut under rättegången har bestämts att bolagsstämmobeslutet inte får verkställas.

SFS 1998:1365

Revisorer

Rubriken införd g. SFS1975-1387

Vid en anmälan för registrering enligt 10 kap. 43 § aktiebolagslagen (1975:1385) av bolagets revisorer och revisorssuppleanter tillämpas 2 § första stycket 3 samt andra och tredje styckena samma paragraf.

Om anmälningen inte endast avser ändring av hemvist eller postadress, skall 3 § första stycket 5 tillämpas.

<kgp:refblock>

(Förutv. 18 § med tillhörande rubrik upphävd g. F 1978:667.)

</kgp:refblock>

SFS 1998:1365

Lekmannarevisorer

Rubriken införd g. SFS1975-1387

Vid en anmälan för registrering enligt 11 kap. 20 § aktiebolagslagen (1975:1385) av bolagets lekmannarevisorer och suppleanter för lekmannarevisorer tillämpas 2 § första stycket 3 samt tredje stycket samma paragraf.

Om anmälningen inte endast avser ändring av hemvist eller postadress, skall 3 § första stycket 5 tillämpas.

SFS 1998:1365

Reservfonden

Har reservfonden eller överkursfonden under räkenskapsåret satts ned enligt 12 kap. 4 § tredje stycket 3 aktiebolagslagen (1975:1385), skall tillsammans med redovisningshandlingarna ges in en kopia av rättens beslut med lagakraftbevis.

SFS 1995:1634

Likvidation och konkurs

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1975-1387

Till bolagets anmälan enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall fogas en kopia av bolagsstämmans protokoll.

<kgp:refblock>

Förutv. 19 a § nu 19 e §.

</kgp:refblock>

SFS 2001:963

När en ansökan om likvidation har kommit in till rätten, skall rätten genast anmäla detta till registreringsmyndigheten. Rätten skall också anmäla beslut om likvidation, beslut om förordnande eller entledigande av likvidator samt förordnande av syssloman enligt 13 kap. 22 § aktiebolagslagen (1975:1385) till registreringsmyndigheten.

SFS 2001:963

Till rättens anmälan enligt 19 b § andra meningen skall fogas en kopia av rättens beslut. Anmälan skall innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och postadress för likvidatorn eller sysslomannen. Om en likvidators eller sysslomans postadress avviker från hemvistet, skall även hemvistet anges. Om det har utsetts en suppleant för likvidatorn, skall motsvarande uppgifter lämnas om denne.

SFS 2001:963

Om högre rätt upphäver ett likvidationsbeslut som inte har gått i verkställighet, skall rätten genast anmäla detta till registreringsmyndigheten.

SFS 2001:963

Likvidation och upplösning

En avgift som avses i 13 kap. 25 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall uppgå till 2 700 kr.

<kgp:refblock>

Beteckning förut 19 a §.

</kgp:refblock>

SFS 2001:963

Om bolagets firma under likvidationen skall tecknas av någon annan än likvidatorn eller, när flera likvidatorer utsetts, firman inte skall tecknas av likvidatorerna gemensamt, skall likvidatorn eller likvidatorerna anmäla detta särskilt. Detsamma gäller om andra uppgifter i registret skall ändras. Om någon annan än likvidator har utsetts till firmatecknare, tillämpas 2 § första stycket 3 och 4 och tredje stycket samma paragraf samt 3 § första stycket 6 och 7.

SFS 2001:963

Vid en anmälan för registrering enligt 13 kap. 40 § aktiebolagslagen (1975:1385) att likvidatorn har framlagt slutredovisning skall följande handlingar ges in:

 1. en avskrift av bolagsstämmans protokoll,

 2. ett bevis om dagen för utfärdande av kallelsen på okända borgenärer i de fall då annan än registreringsmyndigheten utfärdat kallelsen, och

 3. en avskrift av slutredovisningen.

SFS 2001:963

Vid en anmälan för registrering enligt 13 kap. 43 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385) att likvidationen skall fortsätta tillämpas 2 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje stycket samma paragraf samt 3 § första stycket 5–7.

SFS 2001:963

En anmälan för registrering enligt 13 kap. 44 § tredje stycket aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut att likvidation skall upphöra skall innehålla en försäkran om att det inte finns likvidationsanledning enligt 13 kap. 10 eller 11 § nämnda lag, att bolagets eget kapital beräknat enligt 13 kap. 13 § samma lag uppgår till det registrerade aktiekapitalet samt att utskiftning inte har ägt rum.

Vid anmälan skall följande handlingar ges in:

 1. en kopia av bolagsstämmans protokoll, och

 2. en kopia av revisorns yttrande enligt 13 kap. 44 § första stycket aktiebolagslagen.

Vid anmälan tillämpas 2 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje stycket samma paragraf samt 3 § första stycket 5–7.

SFS 2001:963

Vid en anmälan för registrering enligt 13 kap. 45 § aktiebolagslagen (1975:1385) av att likvidationsbeslut har upphävts skall en avskrift av rättens dom eller beslut med lagakraftbevis ges in.

SFS 2001:963

Rätten skall anmäla beslut om konkurs, beslut om företagsrekonstruktion och beslut om att utse konkursförvaltare till registreringsmyndigheten. Till anmälan skall fogas en kopia av rättens beslut.

SFS 2001:963

Fusion

Till en ansökan enligt 14 kap. 14 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall fogas besked från Konkurrensverket om att fusionen inte har förbjudits enligt konkurrenslagen (1993:20) och om att prövning av fusionen enligt den lagen inte pågår.

SFS 1994:1361

Rätten skall underrätta registreringsmyndigheten om lagakraftvunnet beslut enligt 14 kap. 18 § aktiebolagslagen (1975:1385).

SFS 1994:1361

I en anmälan för registrering enligt 14 kap. 19 § aktiebolagslagen (1975:1385) av beslut om nyemission med anledning av fusion skall anges antalet utgivna aktier och deras sammanlagda nominella belopp.

Om intyg från revisor finns bestämmelser i 14 kap. 19 § andra stycket aktiebolagslagen.

SFS 1994:1361

Vid en anmälan för registrering enligt 14 kap. 19 § aktiebolagslagen (1975:1385) av bolag som har bildats i samband med fusion genom kombination tillämpas 2 § första stycket 1 och 3–6, andra och tredje styckena samma paragraf samt 3 § första stycket 4–7.

Om intyg från revisor finns bestämmelser i 14 kap. 19 § andra stycket aktiebolagslagen.

SFS 1998:1365

[har upphävts genom förordning (1994:1361).]

SFS 1994:1361

Om det efter ett överlåtande bolags upplösning görs en anmälan enligt 14 kap. 20 § aktiebolagslagen (1975:1385) om att talan om skadestånd till bolaget har väckts enligt 15 kap. 7 § samma lag, skall 2 § första stycket 1, 3 och 4 och tredje stycket samma paragraf samt 3 § första stycket 5–7 tillämpas.

SFS 1998:1365

Vid en anmälan för registrering enligt 12 kap. 8 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar av att avtal har träffats om fusion mellan moderförening och helägt dotterbolag skall det ges in två avskrifter av styrelsernas protokoll med besluten.

SFS 1994:1361

Aktiebolags firma

Anmälan för registrering enligt 16 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385) av bifirma kan tas upp i anmälan om bolagets registrering. Till anmälningshandlingen skall fogas en avskrift av styrelseprotokoll som bestyrker anmälningen.

SFS 1993:1216

Bundna och fria aktier

[har upphävts genom förordning (1992:1255).]

SFS 1992:1255

[har upphävts genom förordning (1992:1255).]

SFS 1992:1255

[har upphävts genom förordning (1992:1255).]

SFS 1992:1255

[har upphävts genom förordning (1992:1255).]

SFS 1992:1255

Förkortningsformer

Uppgift som avses i 3 kap. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385) får i aktiebrev anges enligt följande

 1. ”konvertibel” (”konvertibla”) i fråga om förbehåll enligt 3 kap. 1 § sjätte stycket aktiebolagslagen,

 2. ”hembud” i fråga om förbehåll enligt 3 kap. 3 § aktiebolagslagen,

 3. ”inlösen” i fråga om förbehåll enligt 6 kap. 8 § aktiebolagslagen.

SFS 1994:1361

Aktiebolagsregistret

Aktiebolagsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos registreringsmyndigheten.

SFS 2000:845

Aktiebolagsregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter skall registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,

 2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som registreras i aktiebolagsregistret,

 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller

 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och

  1. som avser bolag som registreras i aktiebolagsregistret,

  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller

  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

SFS 2001:893

Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för aktiebolagsregistret.

SFS 2001:893

Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

SFS 2001:893

Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 38 a § medge direktåtkomst till aktiebolagsregistret.

SFS 2001:893

Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

SFS 2001:893

I fråga om rättelse av personuppgifter i aktiebolagsregistret tillämpas 26 § förvaltningslagen (1986:223) i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204).

SFS 2001:893

Att beslut om avslag på ansökan om information enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol följer av 22 a § förvaltningslagen (1986:223).

SFS 2001:893

I aktiebolagsregistret registreras uppgifter för varje bolag. Registret skall innehålla uppgift om bolagets organisationsnummer.

SFS 1988:250

Till aktiebolagsregistret hör en alfabetisk förteckning över bolagen med uppgift om numret för varje bolag.

Handlingar som avser anmälan eller underrättelse enligt aktiebolagslagen (1975:1385) skall biläggas aktiebolagsregistret. Sådana handlingar skall förvaras särskilt för varje bolag.

Registreringsmyndigheten skall såvitt avser företag som står under Finansinspektionens tillsyn snarast efter det att registrering har skett underrätta inspektionen om de uppgifter som förts in i eller förts ut ur aktiebolagsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling.

<kgp:refblock>

Förutv. 42 § upphävd g. F 1995:1634.

</kgp:refblock>

SFS 2000:845

Införingar i aktiebolagsregistret

Införingar i aktiebolagsregistret numreras i löpande följd för varje bolag. Vid varje införing skall anges detta nummer samt datum för införingen och dess kungörande i Post- och Inrikes Tidningar.

När aktiebolag registreras antecknas

 1. bolagets organisationsnummer,

 2. dagen för konstituerande stämman,

 3. uppgifter som avses i 2 kap. 4 § första stycket 1–3 aktiebolagslagen (1975:1385) samt uppgift om bolagskategori,

 4. aktiekapitalet samt, i förekommande fall, minimikapitalet och maximikapitalet,

 5. uppgifter som avses i 2 kap. 4 § första stycket 5, 7 och 9 samt 8 kap. 36 §, 10 kap. 43 § och 11 kap. 20 § aktiebolagslagen,

 6. tiden för ordinarie bolagsstämma, om den anges i bolagsordningen,

 7. bolagets bifirma, om styrelsen har antagit sådan,

 8. bolagets postadress.

Om bolaget har tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, skall även dagen för tillståndet antecknas.

Anges i bolagsordningen lydelsen på främmande språk av bolagets firma, skall lydelsen antecknas.

Har bolagets verksamhet helt eller delvis annat syfte än att bereda vinst åt aktieägarna skall syftet antecknas.

SFS 2004:334

När någon registreras som styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, vice verkställande direktör, firmatecknare eller sådan person som har fått bemyndigande enligt 8 kap. 33 § aktiebolagslagen, skall registreringsmyndigheten underrätta den registrerade om åtgärden. När myndigheten tar bort en sådan registrering från registret, skall underrättelse lämnas till den som åtgärden berör.

Underrättelsen skall omedelbart efter registreringen eller avförandet av registreringen sändas till den som åtgärden berör på hans folkbokföringsadress enligt det statliga person- och adressregistret (SPAR) eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den i ärendet uppgivna adressen.

Registreringsmyndigheten skall en gång varje år underrätta den som är registrerad i aktiebolagsregistret som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor, suppleant för lekmannarevisor, likvidator eller likvidatorssuppleant om registreringen. Underrättelsen skall sändas till den adress som anges i andra stycket.

Registreringsmyndigheten behöver inte sända ut underrättelser om det är uppenbart att en sådan underrättelse inte fyller något syfte.

SFS 1998:1365

Innehåller bolagsordningen

 1. förbehåll enligt 3 kap. 1 § sjätte stycket, 3 eller 8 §, 6 kap. 8 § eller 9 kap. 43 § aktiebolagslagen (1975:1385),

 2. bestämmelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket, 9 kap. 5 § eller 9 kap. 28 § andra stycket andra meningen aktiebolagslagen,

 3. bestämmelse att bolagets verksamhet skall upphöra efter viss tid eller under visst villkor,

  skall det antecknas.

I fråga om förbehåll enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen antecknas även den centrala värdepappersförvarare som enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument har registrerat avstämningsbolagets aktier.

I fråga om bestämmelse enligt 3 kap. 1 § andra stycket aktiebolagslagen antecknas även det belopp till vilket aktier av olika slag har utgivits eller skall kunna utges.

SFS 1999:148

Anteckning om ändring av bolags firma och om bolags likvidation och upplösning skall ske förutom i aktiebolagsregistret även i den i 40 § angivna förteckningen.

SFS 1994:1361

Fordras rättens tillstånd till nedsättning av aktiekapitalet, antecknas vid registrering av nedsättningsbeslut enligt 6 kap. 4 § aktiebolagslagen (1975:1385) att nedsättningen ej är verkställd.

SFS 1992:1255

Beslut av registreringsmyndigheten att

 1. nedsätta aktiekapitalet och ändra bolagsordningen enligt 4 kap. 13 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385),

 2. förklara beslut om nedsättning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen förfallet enligt 6 kap. 7 § tredje stycket aktiebolagslagen,

 3. förklara fråga om fusion förfallen enligt 14 kap. 21eller 29 § aktiebolagslagen,

antecknas i registret när beslutet har vunnit laga kraft.

SFS 1994:1361

I kungörelse enligt 18 kap. 2 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall anges bolagets firma och organisationsnummer samt styrelsens säte eller, om bolaget är i likvidation, den tingsrätt under vilken bolaget hör.

Registreringsmyndigheten skall underrätta den domstol, som handlägger ärende om tillstånd att verkställa bolagsstämmas beslut om nedsättning av aktiekapital, om vinstutdelning eller om nedsättning av reservfonden eller överkursfonden eller om fusion, dels om interimistiskt beslut som annan domstol har meddelat i pågående mål angående klander av bolagsstämmobeslutet, dels om lagakraftvunnen dom varigenom bolagsstämmobeslutet har upphävts eller ändrats.

SFS 1995:1634

Förhandsgranskning

Registreringsmyndigheten skall på begäran förhandsgranska handlingar i samband med bolagsbildning, ändring av bolagsordning, nyemission och emission enligt 5 kap. aktiebolagslagen (1975:1385). Ersättning för granskningen utgår enligt grunder som myndigheten fastställer efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

SFS 1998:422

Registreringsavgifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS1975-1387

I ärenden som rör registrering enligt denna förordning skall för registrering och, i förekommande fall, dess kungörande, samt för ärendets handläggning och prövning, avgifter betalas med följande belopp:

 1. vid anmälan för registrering av nybildat aktiebolag, 2 000 kronor,

 2. vid anmälan av ändring i firma eller av bifirma eller av firma i dess lydelse på främmande språk, 1 100 kronor,

 3. vid anmälan enligt 13 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385) att bolagsstämma beslutat om likvidation, 1 000 kronor,

 4. vid anmälan enligt 13 kap. 44 § tredje stycket aktiebolagslagen, 500 kronor,

 5. vid anmälan enligt 14 kap. 19 § aktiebolagslagen av fusion genom kombination, 1 000 kronor,

 6. vid annan anmälan till aktiebolagsregistret, 800 kronor.

Om en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än en firma, bifirma eller firma i dess lydelse på främmande språk, skall en avgift enligt första stycket b betalas för varje sådan firma.

Avgift skall inte betalas för registrering av

 1. ändrad postadress,

 2. förhållanden som en likvidator skall anmäla, såvida annat inte följer av första stycket d,

 3. eget utträde från uppdrag som revisor, revisorssuppleant, lekmannarevisor eller suppleant för lekmannarevisor,

 4. anmälan från rätten eller konkursförvaltaren.

Avgift skall inte heller betalas för registrering enligt 4 kap. 13 § andra stycket, 6 kap. 7 § tredje stycket, 14 kap. 21 eller 29 § eller 18 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Avgift skall betalas när anmälan om registrering ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av ett ärende som anmälan om registrering avser har påbörjats.

SFS 2004:37

Vid anmälan för registrering av ett sådant beslut genom vilket aktiekapitalet ökas från mindre än 100 000 kronor till minst 100 000 kronor skall, i stället för vad som anges i 52 §, avgift betalas med 550 kronor.

SFS 1997:1151

Prövning av vissa ärenden

Bolagsverket skall pröva frågor om tillstånd som avses i 2 kap. 1 §, 8 kap. 8, 26 och 31 §§ samt 10 kap. 14 § aktiebolagslagen (1975:1385).

För handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen skall, i de fall som anges i a–e, avgifter betalas med följande belopp:

 1. medgivande att vara stiftare (2 kap. 1 §), 475 kronor,

 2. undantag från bosättningskravet (8 kap. 8, 26 och 31 §§), 475 kronor,

 3. undantag från kravet att anlita auktoriserad revisor (10 kap. 14 §), 685 kronor,

 4. likvidation enligt 13 kap. 10 §, 500 kronor,

 5. tillstånd till verkställande av fusionsplan (14 kap. 14 och 27 §§), 1 500 kronor.

Avgift skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats.

SFS 2004:349

Avgifter för vissa ärenden

Rubriken införd g. SFS1975-1387

Avgift skall, utöver vad som anges i 53 § andra stycket, betalas för handläggning och prövning av ansökan enligt aktiebolagslagen (1975:1385) i de fall som framgår av andra stycket.

För ansökningsavgiftens storlek m.m. gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

Ärendeslag

Avgiftsklass

Undantag från låneförbudet vid förvärv av aktier i bolaget eller annat bolag i samma koncern (12 kap. 8 § första stycket)

 

5

 

Undantag från låneförbudet i övriga fall (12 kap. 8 § andra stycket)

 

2

 

SFS 1996:361

Indrivning

Rubriken införd g. SFS1975-1387

I fråga om avgifter enligt 13 kap. 25 § aktiebolagslagen (1975:1385) finns det bestämmelser om begäran om indrivning m.m. i 4–9 §§ indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100 kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.

<kgp:refblock>

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser senast införda i 1979 års lagedition.

</kgp:refblock>

SFS 2001:963

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1975:1387

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1977.

Bestämmelserna i 17 § och 53 § första stycket träder dock i kraft en vecka efter den dag, då förordningen enligt därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling såvitt gäller sådant beslut som avses i 15 § andra stycket och 23 § lagen (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385).

Genom förordningen upphäves

1. kungörelsen (1947:968) med förordnande jämlikt 72 § 2 mom. lagen d. 14 sept. 1944 (nr 705) om aktiebolag,

2. kungörelsen (1947:971) om aktiebolagsregistrets förande m.m.,

3. brevet (1951:770) till statskontoret angående gäldande av vissa kostnader enligt 145 § lagen d. 14 sept. 1944 om aktiebolag,

4. kungörelsen (1955:62) med förordnande jämlikt 72 § 2 mom. lagen d. 14 sept. 1944 (nr 705) om aktiebolag,

5. kungörelsen (1973:306) om registrering enligt lagen (1973:302) om konvertibla skuldebrev m.m.

De under 1 och 4 angivna kungörelserna gäller när äldre lag tillämpas på grund av 18 § andra stycket lagen (1975:1386) om införande av aktiebolagslagen (1975:1385). De under 2 och 5 angivna kungörelserna äger tillämpning när på grund av 10 § samma lag registrering skall ske enligt äldre bestämmelser.

SFS 1987:462

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1987.

SFS 1988:250

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1988.

SFS 1992:1255

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1993.

SFS 1993:1216

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1994.

SFS 1994:1361

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1995.

2. Vid fusion som sker enligt bestämmelserna i 14 kap. aktiebolagslagen (1975:1385) i deras lydelse före d. 1 jan. 1995 gäller 25–31 §§ och 52 § tredje stycket i deras äldre lydelse.

SFS 1994:1829

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1995.

SFS 1995:112

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 1995.

SFS 1995:1634

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

2. 42 § gäller fortfarande i fråga om handlingar som har givits in till Patent- och registreringsverket enligt aktiebolagslagen (1975:1385) i dess lydelse före d. 1 jan. 1996.

[2.] Frågor om tillstånd enligt 11 kap. 6 § och 11 kap. 8 § första stycket 1 aktiebolagslagen i dess lydelse före d. 1 jan. 1996 skall fortfarande prövas av Patent- och registreringsverket. Därvid gäller 54 § fortfarande i sin äldre lydelse.

[3.] 55 § i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om förseningsavgifter som har tagits ut enligt 11 kap. 15 och 16 §§ aktiebolagslagen i dess lydelse före d. 1 jan. 1996.

SFS 1996:361

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1996.

SFS 1997:1151

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1998.

SFS 1998:422

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 1998.

SFS 1998:1365

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

2. I fråga om anmälan för registrering av beslut som har fattats före förordningens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser.

SFS 1998:1510

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1999.

SFS 1999:148

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1999.

SFS 2000:845

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2000:1119

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.

SFS 2001:893

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2001:963

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

2. I fråga om anmälan för registrering av beslut som har fattats före förordningens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser.

SFS 2001:964

(Utkom d. 7 dec. 2001.)

SFS 2004:37

1. Denna förordning träder i kraft d. 15 mars 2004.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökan eller anmälan som kommit in till Patent- och registreringsverket före förordningens ikraftträdande.

SFS 2004:334

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2004:349

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

2. Registreringsärenden och ärenden enligt 53 § som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.