Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Utfärdad den 2 december 1976.

1 §

De i 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), 19 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 10 kap. 8 § stiftelselagen (1994:1220), 18 § handelsregisterlagen (1974:157), 11 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) och 22 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. avsedda kungörelserna av vad som har införts eller antecknats i register ska av registreringsmyndigheten senast före utgången av veckan näst efter den då införandet eller anteckningen skedde insändas för intagande i Post- och Inrikes Tidningar.

SFS 2020:677

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1976:933

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1977, då kungörelsen (1973:395) om införande i allmänna tidningarna av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.fl. register upphöra att gälla.

SFS 1995:1281

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 1996.

SFS 2005:644

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2018:770

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.

SFS 2020:677

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2021.

2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker som är registrerade i bankregistret d. 31 dec. 2020 avseende det räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.