Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar

Denna lag upphör enligt Lag (2018:673) att gälla den 1 juli 2018.

Utfärdad den 11 juni 1987.

Allmänna bestämmelser

Lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Bestämmelserna i 9 § andra stycket och 11 § i denna lag träder dock i kraft två veckor efter den dag då lagen enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Genom lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar upphävs, med de begränsningar som följer av denna lag,

  1. lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar,

  2. lagen (1951:309) angående införande av nya lagen om ekonomiska föreningar.

Om det i lag eller annan författning hänvisas till föreskrifter som har ersatts genom bestämmelser i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar eller i denna lag, tillämpas i stället de nya bestämmelserna.

De hänvisningar till lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar som finns i lagen (1972:262) om understödsföreningar skall dock fortsätta att gälla.

SFS 1991:745

För ekonomiska föreningar som har registrerats före d. 1 jan. 1988 gäller lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar med de undantag som anges i det följande.

Om registrering av en ekonomisk förenings firma har beviljats eller sökts före den 1 januari 1988 gäller registreringen för hela landet från sistnämnda dag.

Om till följd av första stycket rätt till firmor som är förväxlingsbara uppstår utanför de län där föreningarna är registrerade, kan domstol på yrkande av part efter vad som är skäligt föreskriva att någon av firmorna eller båda får användas där endast om det sker på särskilt sätt, såsom med tillfogande av ortsangivelse eller med annat förtydligande.

Om en förenings stadgar inte anger vilken tid föreningens räkenskapsår skall omfatta, skall kalenderåret vara räkenskapsår.

Registrering och verkställande av ett beslut av föreningsstämman som har fattats före utgången av december 1987 samt talan mot ett sådant beslut skall ske enligt lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar. Det sagda gäller dock inte om annat följer av 11 § denna lag.

En styrelseledamot som har tillträtt sitt uppdrag före utgången av dec. 1987 skall snarast efter denna tidpunkt anmäla sitt aktieinnehav enligt 6 kap. 5 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Bestämmelsen i 6 kap. 3 § första stycket första meningen lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar tillämpas från och med första ordinarie föreningsstämma som hålls efter lagens ikraftträdande.

Beslut enligt 6 kap. 3 § tredje stycket nämnda lag får meddelas före d. 1 jan. 1988.

I fråga om en konkurs, i vilken konkursbeslutet har meddelats före ikraftträdandet, räknas den i 13 kap. 6 § andra stycket andra meningen lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar angivna tiden från första borgenärssammanträdet eller, i mindre konkurs, från konkursbeslutet.

SFS 1987:688

En likvidation skall genomföras enligt lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar, om likvidator har utsetts före utgången av dec. 1987.

Redan före d. 1 jan. 1988 får föreningsstämman med tillämpning av bestämmelserna om majoritetskrav i 7 kap. 14 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar besluta sådana ändringar i stadgarna som behövs för att stadgarna skall stämma överens med den nya lagen. Beslutet skall gälla från och med d. 1 jan. 1988.

Om en förenings stadgar efter utgången av dec. 1987 strider mot lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, skall styrelsen utan dröjsmål lägga fram förslag till föreningsstämman om ändring av stadgarna så att de överensstämmer med den nya lagen. Vad nu sagts gäller dock inte föreskrifter i stadgarna som med stöd av denna lag får tillämpas efter utgången av dec. 1987.

Särskilda bestämmelser om vissa äldre föreningar

Bestämmelserna i 14–19 §§ avser endast ekonomiska föreningar som har registrerats före den 1 januari 1953.

En förening får bestå med oförändrad firma, även om föreningen inte uppfyller villkoren för en ekonomisk förening enligt 1 kap. 1 § första stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Stadgarnas föreskrifter om föreningens ändamål får ändras endast om ändringen medför att föreningen uppfyller de nämnda villkoren.

Endast om föreningen uppfyller de nämnda villkoren, får en ändring av firman till överensstämmelse med 14 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar registreras.

Är rätten till inträde i en förening enligt föreskrift i stadgarna mera begränsad än som är tillåtet enligt 3 kap. 1 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, får föreningen fortsätta att tillämpa föreskriften, om inte registrering som avses i 14 § andra stycket har ägt rum.

Bestämmelserna i 10 kap. 2 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller endast om föreningen uppfyller villkoren för en ekonomisk förening enligt 1 kap. 1 § första stycket nämnda lag.

Om en ordinarie föreningsstämma som avses i 7 kap. 9 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar enligt en bestämmelse i stadgarna får hållas senare än vad som är tillåtet enligt den paragrafen, får föreningen fortsätta att tillämpa bestämmelsen. Stämman ska dock alltid hållas inom nio månader efter utgången av föregående räkenskapsår.

SFS 2016:109

De särskilda bestämmelserna i lagen (1911:55 s. 1) om ekonomiska föreningar för föreningar med personligt ansvariga medlemmar skall fortsätta att tillämpas på föreningar som består d. 1 jan. 1988 och vilkas medlemmar då har personligt ansvar.

Saknar stadgarna föreskrifter om vad som skall ske med en förenings behållna tillgångar när den upplöses, gäller bestämmelserna om detta i lagen (1911:55 s. 1) om ekonomiska föreningar.