Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag

Utkom från trycket den 29 december 1995
Utfärdad den 20 december 1995.

Definitioner

1 §

Med kreditinstitut och värdepappersbolag avses i denna förordning företag som anges i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Med försäkringsföretag avses företag som anges i 1 kap. 1 § första stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Med finansiellt holdingföretag avses företag som anges i 1 kap. 1 § andra stycket lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § andra stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

2 §

I förordningen (1995:1633) om vissa årsredovisningsfrågor finns bestämmelser om kungörande m.m. som avser sådana kreditinstitut och värdepappersbolag som omfattas av 8 kap. årsredovisningslagen (1995:1554).

Medgivande av undantag

Rubriken införd g. SFS1999-0691

3 §

Ansökan om medgivande enligt 1 kap. 1 § tredje stycket lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ska ges in till Finansinspektionen.

SFS 2013:675

Bemyndiganden

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2007-1467

4 §

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

 1. kreditinstituts, värdepappersbolags och försäkringsföretags löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och koncernredovisning,

 2. kreditinstituts, betalningsinstituts och värdepappersbolags delårsrapporter,

 3. den koncernredovisning som finansiella holdingföretag ska upprätta enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, och

 4. i vilken utsträckning som lagen om årsredovisning i försäkringsföretag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen ska tillämpas i sådana företag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 1 § tredje stycket samma lag.

SFS 2011:777

5 §

Finansinspektionen får föreskriva att bestämmelser om koncerner i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag eller i föreskrifter som meddelas med stöd av dessa lagar, skall gälla för en grupp av företag som avses i 1 kap. 6 § lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller i 1 kap. 5 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

6 §

Finansinspektionen får för värdepappersbolag meddela föreskrifter om uppställningsformer för balansräkningen och resultaträkningen som avviker från lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, om avvikelserna är nödvändiga med hänsyn till sådana bolags särskilda verksamhetsinriktning.

7 §

Finansinspektionen får för den första års- eller koncernredovisning som ett företag upprättar enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag föreskriva att 3 kap. 5 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554) och 6 kap. 2 § lagen om årsredovisning i försäkringsföretag inte skall tillämpas samt meddela närmare föreskrifter om vilka jämförande upplysningar som i stället skall lämnas.

SFS 1999:1161

8 §

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag i den utsträckning som denna förordning inte innehåller sådana bestämmelser.

SFS 1999:1161

8 a §

Bolagsverket (registreringsmyndigheten) får meddela föreskrifter om

 1. elektronisk överföring till registreringsmyndigheten av sådana handlingar som avses i 8 kap. 5 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 8 kap. 5 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,

 2. bestyrkande av att en elektronisk kopia överensstämmer med originalet, och

 3. den elektroniska underskriften enligt 8 kap. 5 a § andra stycket lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och 8 kap. 5 a § andra stycket lagen om årsredovisning i försäkringsföretag.

SFS 2016:583

Kungörande

Rubriken har denna placering enl. SFS1999-1161

9 §

Kungörande enligt 8 kap. 6 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 8 kap. 6 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, ska ske senast månaden efter den då redovisnings- och revisionshandlingarna har godtagits av registreringsmyndigheten.

Kungörelsen skall innehålla uppgift om

 1. namn, organisationsnummer och företagskategori för det företag som handlingarna avser eller, i fråga om koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, namn, organisationsnummer och företagskategori för moderföretaget i den koncern som handlingarna avser,

 2. sista dagen av det räkenskapsår som handlingarna avser, och

 3. den tidpunkt då handlingarna gavs in till registreringsmyndigheten samt uppgift om diarienummer eller motsvarande ärendebeteckning.

Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. i vilken tidning kungörande ska ske, och

 2. övriga frågor som sammanhänger med sådan kungörelse.

SFS 2007:1467

Förvaring av ingivna handlingar

Rubriken har denna placering enl. SFS1999-1161

10 §

Årsredovisningar, revisionsberättelser, bolagsstyrningsrapporter, hållbarhetsrapporter, koncernredovisningar, koncernrevisionsberättelser och delårsrapporter som har getts in till registreringsmyndigheten enligt 8 kap. lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 8 kap. lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag får föras över till mikrofilm eller maskinläsbart medium. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos registreringsmyndigheten.

SFS 2016:1252

Underrättelse om vite

Rubriken har denna placering enl. SFS1999-1161

11 §

Om registreringsmyndigheten fattat beslut om vite enligt 8 kap. 7 § eller 9 kap. 4 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 8 kap. 7 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, skall den genast skriftligen underrätta företaget om beslutet.

SFS 2000:827

Prövning av tillståndsfrågor

Rubriken har denna placering enl. SFS1999-1161

12 §

Finansinspektionen prövar frågor som avses i

 1. 4 kap. 2 § 1, 5 kap. 2 § 3 och 7 kap. 3 § 2 lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag, och

 2. 1 kap. 1 §4 kap. 2 § 5 b, 5 kap. 2 § 5 och 7 kap. 3 § 5 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.

SFS 2015:829

Avgifter

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2007-1467

13 §

Om en registrering i bankregistret eller försäkringsregistret eller ett kungörande av årsredovisning ska göras på något annat språk än svenska, ska en avgift på 500 kronor för varje sådant språk betalas.

Avgift ska betalas när årsredovisningen ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen har påbörjats.

<kgp:refblock>

Förutv. 13 § upphävd g. F (2001:922).

</kgp:refblock>

SFS 2007:1467

14 §

betecknas numera 13 § genom

SFS 1999:1161

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1995:1600

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas första gången för räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1995.

SFS 1999:691

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.

2. I fråga om ansökningar som kommit in till regeringen eller, i förekommande fall, Finansinspektionen före den 1 augusti 1999 skall äldre bestämmelser tillämpas.

SFS 1999:1161

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

2. Bestämmelserna i tidigare 7 § gäller alltjämt i fråga om redovisningen i understödsföreningar som tillämpar bokföringslagen (1976:125) samt 29 och 30 §§ lagen (1972:262) om understödsföreningar i dess lydelse före den 1 januari 2000.

3. Bestämmelserna i tidigare 13 och 14 §§ gäller alltjämt för ansökningar som prövas enligt 4 kap. 2 § 6 lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag i dess lydelse före den 1 januari 2000.

SFS 2000:827

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2002.

SFS 2001:922

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsbolag skall upphöra att gälla vid utgången av år 2001.

SFS 2004:365

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2007:1467

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2008.

SFS 2009:40

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2009.

SFS 2010:765

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2010.

SFS 2011:777

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2013:675

Denna förordning träder i kraft d. 15 juli 2013.

SFS 2015:829

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:583

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2016.

SFS 2016:1252

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.