Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kontoföringsförordning (1999:146)

Kontoföringsförordningen

Denna förordning upphör enligt F (2016:69) att gälla den 1 mars 2016.

Utfärdad den 11 mars 1999.
Utkom från trycket den 30 mars 1999

1 §

Finansinspektionen får i fråga om lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument meddela föreskrifter om

  1. storleken av det bundna egna kapitalet och summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser enligt 2 kap. 4 § andra stycket,

  2. kontoföring och övriga frågor enligt 4 kap. 21 §,

  3. skyldighet för centrala värdepappersförvarare att i vissa fall lämna besked om kontots innehåll till kontohavare enligt 8 kap. 1 § andra stycket,

  4. skyldighet för centrala värdepappersförvarare att lämna besked enligt 8 kap. 3 § första stycket,

  5. vilka upplysningar som ska lämnas till Finansinspektionen enligt 9 kap. 1 §,

  6. en central värdepappersförvarares löpande bokföring, årsbokslut och årsredovisning samt förvaring och inventering av värdehandlingar enligt 9 kap. 1 §, och

  7. vilka uppgifter som en ansökan, anmälan eller underrättelse ska innehålla samt vilka uppgifter som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen.

SFS 2009:590

2 §

Finansinspektionen får ha terminalåtkomst till avstämningsregistren som förs enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument för inhämtande av uppgifter enligt 8 kap. 3 § andra stycket samma lag.

3 §

Behörig att inhämta uppgifter genom terminalåtkomst är endast tjänsteman hos Finansinspektionen som handlägger ärenden enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument eller ärenden enligt lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Inspektionen skall föra en förteckning över vilka tjänstemän som har sådan behörighet.

SFS 2005:386

4 §

När en tjänsteman hos Finansinspektionen använder sig av terminalåtkomst, skall följande uppgifter dokumenteras i en journal, som inspektionen skall föra med hjälp av automatisk databehandling:

  1. vem som har inhämtat uppgifter genom terminalåtkomsten,

  2. tidpunkten då terminalåtkomsten har använts, och

  3. det ärende till vilket de inhämtade uppgifterna hör.

Finansinspektionen skall kontrollera journalen regelbundet. Journalen skall bevaras i minst två år.

5 §

I 4 a kap. förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden finns bestämmelser om handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation. Dessa bestämmelser ska tillämpas på motsvarande sätt vid handläggning av en ansökan om tillstånd att förvärva aktier eller andelar i en central värdepappersförvarare.

<kgp:refblock>

Förutv. 5 § upphävd g. F 2001:920.

</kgp:refblock>

SFS 2009:590

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1999:146

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1999.

Genom förordningen upphävs aktiekontoförordningen (1989:845).

SFS 2000:1104

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2001.

SFS 2001:920

Regeringen föreskriver att 5 § kontoföringsförordningen (1999:146) skall upphöra att gälla vid utgången av år 2001.

SFS 2005:386

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggning av ärenden enligt insiderstrafflagen (2000:1086).

SFS 2009:590

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2009.