Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Utkom från trycket den 22 februari 2000
Utfärdad den 10 februari 2000.

Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser för finansiella företag om byte av redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078). Lagen gäller dock inte när en filial byter valuta i sin redovisning i fall som avses i fjärde stycket nämnda paragraf.

Definitioner

I denna lag avses med

 1. försäkringsföretag:

  1. försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag och försäkringsförening som omfattas av försäkringsrörelselagen (2010:2043), och

  2. tjänstepensionsaktiebolag, ömsesidigt tjänstepensionsbolag och tjänstepensionsförening som omfattas av lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

 2. kreditinstitut:bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank samt kreditmarknadsföretag enligt1 kap. 5 § 14 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 3. finansiellt företag: de företag som anges i 1 och 2 samt

  1. värdepappersbolag enligt 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

  2. fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

  3. börs enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,

  4. svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,

  5. värdepapperscentral enligt 1 kap. 3 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, och

  6. AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 4. koncern:detsamma som i1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), varvid vad som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag.

SFS 2019:754

Med stadgar avses

 1. bolagsordning i ett aktiebolag, ett försäkringsaktiebolag, ett tjänstepensionsaktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag eller ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag,

 2. reglemente i en sparbank eller

 3. stadgar i en medlemsbank, en försäkringsförening, en tjänstepensionsförening eller en ekonomisk förening.

SFS 2019:754

Särskild redogörelse

Ett finansiellt företag som avser att byta redovisningsvaluta ska upprätta en särskild redogörelse över konsekvenserna av bytet för företaget samt för den koncern och grupp som företaget ingår i. Ett försäkringsföretag ska även redogöra för konsekvenserna av bytet för försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund av en försäkring.

Av redogörelsen ska det framgå vilka risker som är förenade med en redovisning i den nya valutan och de åtgärder som har vidtagits för att hantera dessa. Det ska också framgå om bytet är förenligt med de bestämmelser som gäller för verksamheten.

Ett fondbolag ska ge in redogörelsen till Finansinspektionen senast sex månader före ingången av det första räkenskapsåret med redovisning i den nya valutan.

SFS 2014:978

En ändring av stadgarna som innebär byte av redovisningsvaluta får stadfästas eller godkännas endast om en redogörelse som avses i 4 § första stycket har upprättats.

Särskilda bestämmelser för kreditinstitut och värdepappersbolag

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag har bytt redovisningsvaluta, skall kapitalbasen, omräknad till den nya redovisningsvalutan, minst motsvara det krav på lägsta kapitalbas som gällde före bytet. Omräkningen skall göras enligt den växelkurs som avses i 2 kap. 6 § andra stycket årsredovisningslagen (1995:1554).

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag har bytt till en valuta som företaget tidigare haft sin redovisning i, skall dock kapitalbasen alltid minst motsvara det krav på lägsta kapitalbas som senast gällde vid redovisning i den valutan.

Ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag, som har bytt till redovisning i euro, skall vid ingången av det första räkenskapsåret med redovisning i den nya valutan ha ett bundet eget kapital som motsvarar minst det kapital som krävs för att påbörja verksamheten.

[Upphävd g. Lag (2015:716).]

SFS 2015:716

Bemyndiganden

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad en redogörelse enligt 4 § ska innehålla.

SFS 2015:716

Överklagande

Finansinspektionens beslut enligt 8 § andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2000:35

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2000.

SFS 2002:154

Denna lag träder i kraft d. 27 april 2002.

SFS 2004:67

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2004.

2. Vad som sägs i 2 § 4 b om fondbolag skall också gälla sådant fondbolag som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.

SFS 2004:326

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2004.

SFS 2005:925

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2006:1381

Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2007.

SFS 2007:554

Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2007.

SFS 2008:279

Denna lag träder i kraft d. 23 juli 2008.

SFS 2010:2065

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011.

SFS 2011:765

Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011.

SFS 2013:570

Denna lag träder i kraft d. 22 juli 2013.

SFS 2014:978

Denna lag träder i kraft d. 2 aug. 2014.

SFS 2015:716

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

SFS 2016:55

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2016.

SFS 2017:687

Denna lag träder i kraft d. 3 jan. 2018.

SFS 2019:754

Denna lag träder i kraft d. 15 dec. 2019.

Anmärkt författning:

F (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.